Styrelsens verksamhets­berättelse för räkenskaps­perioden 1.1.2017–31.12.2017

Skriv ut sidan

Väsentliga händelser under räkenskaps­perioden

Fusion

Beslutet om fusion mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) och Rosk'n Roll Oy Ab (RR) fattades redan år 2012 i de båda bolagens ägarkommuner och på bolagsstämmor. Rättsprocesserna för de käromål som väckts mot fusionen har framskridit ända till högsta domstolen. RR har tydligt vunnit målen i såväl tingsrätten som hovrätten. Käromålen har varit i högsta domstolen snart i tre år. Högsta domstolen informerar inte om sina tidsplaner, men med hänsyn till behandlingstidens längd kan det antas att beslutet kommer att ges under 2018.

Trots att den juridiska fusionen mellan RR och ÖNA fördröjs ytterligare, har bolagens styrelser en stark önskan om att fusionen ska genomföras. I väntan på fusionen har tiden använts för att samordna verksamheterna så långt som möjligt.

I fråga om de operativa uppgifterna fungerar RR och ÖNA redan nu som ett bolag. När det gäller de tjänster som erbjuds kunder används den gemensamma Rosk'n Roll-servicemodellen, ett gemensamt visuellt uttryck och ett gemensamt emblem i både öst och väst.

Rosk'n Rolls verkställande direktör är också fusionsdirektör med ansvar för att bolagsfusionen framskrider. Fusionsdirektören är ordförande i bolagens gemensamma ledningsgrupp och chefsgrupp.

Den operativa verksamheten och ändringar som genomförts 2017

I början av verksamhetsåret trädde den nya upphandlingslagen i kraft. Lagen begränsar avsevärt bolagets möjligheter att erbjuda tjänster på marknadsvillkor jämfört med tidigare. Hur upphandlingslagen ska tillämpas på avfallshantering bestäms i en ändring av avfallslagen, som för närvarande behandlas i riksdagen.

RR har förberett sig på att andelen avfallshantering på marknadsvillkor av bolagets omsättning kommer att minska genom att grunda ett avfalls- och återvinningsbolag som verkar på marknaden. Företaget Revanssi Oy ägs av Östra Nylands Avfallsservice Ab (ägarandel 24,5 %), Rosk'n Roll Oy Ab (24,5 %) och Kuusakoski Oy (51 %). Revanssi inledde sin verksamhet i juni 2017. Områden för mottagning, förbehandling och upplagsfält har hyrts till företaget på avfallscentralen i Munka i Lojo. På motsvarande sätt har Östra Nylands Avfallsservice hyrt fältområden på avfallscentralen i Domargård i Borgå.

I och med företaget är målet för de kommunala bolagen att säkerställa och utveckla tillgången till sakkunniga och högklassiga tjänster för företag inom sina verksamhetsområden. Rosk'n Roll erbjuder fortfarande mottagningstjänster för flera olika avfallsslag till företag i den omfattning som upphandlings- och avfallslagen bestämmer som andelen av verksamhet på marknadsvillkor av den totala omsättningen.

Under verksamhetsåret anlades ett nytt mottagningsfält för kvist-, trä- och krattavfall för kunderna på Munka avfallsstation. Det nya fältet anlades i närheten av den nuvarande avfallsstationen. På så sätt kunde betjäningen för dem som kommer med avfall samt trafiksäkerheten i området förbättras.

Från att ha varit slutdeponering har avfallshantering i allt större utsträckning gått mot att bli behandling. Förändringen ökar behovet av hanterings- och upplagsfält ytterligare. Under verksamhetsåret köpte bolaget ett markområde på cirka tre hektar som angränsar till det västra hanteringsfältet i Munka. Det köpta området tas i bruk stegvis i bolagets, eventuella hyresgästers och samarbetspartners projekt som stöder cirkulär ekonomi.

RR har ett villkorligt hyresavtal med Gasum Oy om en biogasanläggningstomt vid Munka avfallscentral. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Gasum ett spetsprojektbidrag på cirka 8 miljoner euro för anläggningen. Gasum har ännu inte fattat ett investeringsbeslut i frågan.

Rosk'n Roll startade en fastighetsvis insamling av glas-, metall- och kartongförpackningar. Insamlingen är i synnerhet riktad till bostadsaktiebolag. Insamlingen började i oktober. Nu omfattar den separata insamlingen av kartongförpackningar cirka 750 bostadsaktiebolag, medan antalet bolag inom insamlingen av glas- och metallförpackningar är cirka 150.

Från och med maj 2017 har en flerfackstjänst marknadsför till småhus inom området. Inom tjänsten insamlas blandavfall samt kartong-, glas- och metallförpackningar i ett avfallskärl med fyra fack. I slutet av året pågick insamlingen i Vichtis och Lojo.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten

RR:s forsknings- och utvecklingsverksamhet genomförs tillsammans med ÖNA, precis som den operativa verksamheten. I februari 2017 startade ett forskningsprojekt med stöd av miljöministeriet. Inom forskningsprojektet erbjuder man hushåll i egnahemshus möjligheten att med hjälp av två flerfackskärl och en separat behållare som integrerats på sidan till det ena kärlet sortera följande tio avfallsslag hemma på gården: glas, metall, kartong, papper, plastförpackningar, bioavfall och gamla textilier, batterier/små ackumulatorer och elapparater. Det tionde facket är för återstående blandavfall. Insamlingsförsöksfasen i det s.k. En full tia-forskningsprojektet varar 12 månader och tar slut i maj 2018. I projektet utreds vid sidan av materialmängden även systemets kostnadsnivå och möjlighet att tillämpa det i större omfattning, till och med som ett system som krävs i enlighet med avfallshanteringsföreskrifter.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten

Käromålen i anslutning till inlösen av de privatägda aktierna, som nu behandlas av högsta domstolen, utgör fortfarande ett hinder för fusionen mellan ÖNA och RR. Detta är en osäkerhetsfaktor som ska beaktas i företagets verksamhet. Detta trots att besluten i de två lägre domstolarna tydligt har varit till RR:s fördel. Fusionen har dragit ut på tiden, vilket innebär ytterligare extra arbete och osäkerhet. I enlighet med aktiebolagslagen och bokföringslagen bör bolagens ekonomi- och personalförvaltning skötas med två parallella system.

De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens behov av avfallshanteringstjänster och de avfallsmängder hushållen producerar förändras långsamt. Däremot varierar mängden företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna och de varierande mängderna företagsavfall som bolaget tar emot inverkar direkt på bolagets ekonomi.

Om ändringen av avfallslagen genomförs så att den begränsar verksamheten på marknadsvillkor mer än regeringens proposition, orsakar det ett behov att ytterligare anpassa serviceerbjudandet till företagen inom området. Detta kommer sannolikt inte att ha några direkta konsekvenser för bolagets ekonomi. På längre sikt kan den lokala servicenivån bevaras som fortsatt god med hjälp av Revanssi Oy,  och en rimlig prissättning på den lagstadgade verksamheten kan stödas med hjälp av dividender från företaget.

Presentation av miljöfrågor

Bolagets huvudsakliga funktioner koncentreras till Munka avfallscentral. Avloppsvatten som uppstod vid avfallscentralen och som ska behandlas uppgick till 72 427 m3, kostnaderna för insamlingen och behandlingen av avloppsvattnet var 100 555 euro.

Av den deponigas som samlades in på avstjälpningsplatserna utnyttjades 56 procent för uppvärmning och elproduktion. Med gasmotorn som togs i bruk år 2012 producerades 224 MWh el.

Bolaget bokför en avsättning för eftervård, som används för att bekosta eftervården av avstjälpningsplatsen i framtiden. Avsättningen för eftervård var 400 000 euro. Bolaget tillsluter två gamla delar av avstjälpningsplatsen som tagits ur bruk och kostnaderna för detta var 72 706 euro.

Alla kostnader för miljökontrollen av bolagets verksamhet uppgick till 79 158 euro.

Uppföljning av kostnaderna för miljökontrollen

 

2017

2016

2015

Kostnader för miljökontroll (1 000 euro)

79

58

115

Andel av omsättningen %

0,5

0,4

0,8

Bedömning av och nyckeltal för ekonomisk ställning och resultat samt andra omständigheter som påverkar utvecklingen av affärsverksamheten

Bolagets verksamhet gick med vinst och bolagets soliditet och likviditet var utmärkta.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

 

2017

2016

2015

Omsättning

14 582 763

14 819

15 033

Rörelsevinst

1 194 513

591

699

Rörelsevinstens andel av omsättningen %

8,2

4,0

4,6

Avkastning på eget kapital %

9,7

6,9

6,0

Soliditetsgrad %

64,4

62,1

61,8

 

Personal

Nyckeltal som beskriver bolagets personal

 

2017

2016

2015

Genomsnittligt antal under räkenskapsperioden

40

36

33

Löner och arvoden under räkenskapsperioden (1 000 euro)

1 518

1 409

1 260

 

Styrelsens förslag till åtgärder gällande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och att resultatet om 1 258 130,47 euro inkluderas i bolagets eget kapital på kontot för räkenskapsperiodens resultat.

Bolagets aktier

Bolagets aktier enligt aktieslag och huvudsakliga bestämmelser i bolagsordningen gällande varje aktieslag.

Bolagets aktiekapital enligt aktieslag

 

2017

2016

Serie (1 röst/aktie)

18 380 kpl

18 380 kpl

 

Alla aktier har samma rätt till dividend och bolagets medel.

Bolagets organisation, ledning och revisor

Till bolagets styrelse hörde i slutet av 2017 ordförande Ulla Lindström-Dahl, Raseborg stad, vice ordförande Jarmo Kuosa, Vichtis kommun, Rolf Oinonen och Juhana Salmenpohja, Lojo stad, Jaakko Laiho, Hangö stad och Mikael Carlberg, Ingå kommun och Mika Tallgren, Högfors stad. Bolagets verkställande direktör var Jukka Paavilainen. Till bolagets revisorer har valts Finnpartners BDO Oy.