Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017

Tulosta sivu

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Fuusio

Päätös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) ja Rosk'n Roll Oy Ab:n (RR) fuusioitumisesta on tehty jo vuonna 2012 molempien yhtiöiden omistajakunnissa ja yhtiökokouksissa. Fuusiota vastaan nostettujen kanteiden oikeuskäsittely on edennyt korkeimpaan oikeuteen saakka. RR on voittanut selvästi asiaan liittyvät oikeusjutut niin käräjäkuin hovioikeudessa. Kanteet ovat olleet korkeimmassa kohta jo kolme vuotta. Korkein oikeus ei anna aikatauluistaan tietoja, mutta käsittelyajan pituus huomioiden voidaan olettaa, että päätös saadaan 2018 aikana.

Vaikka RR:n ja IUJ:n juridinen fuusio onkin viivästynyt, on yhtiöiden hallituksilla vahva tahto sulautumisen läpivientiin. Pitkittyvää fuusioitumisaikaa on hyödynnetty toimintojen yhtenäistämiseen mahdollisimman pitkälle.

RR ja IUJ toimivat jo nyt operatiivisissa tehtävissä yhden yhtiön mallin mukaisesti. Asiakkaille tarjottavien palvelujen osalta käytetään idässä ja lännessä yhteistä Rosk'n Roll -palvelumallia, visuaalista ilmettä ja tunnusta.

Rosk'n Rollin toimitusjohtaja toimii myös fuusiojohtajana ja vastaa yhtiöiden fuusion etenemisestä. Fuusiojohtaja on yhtiöiden yhteisen johtoryhmän ja esimiesryhmän puheenjohtaja.

Operatiivinen toiminta ja siinä tapahtuneet muutokset 2017

Toimintavuoden alussa tuli voimaan uusi hankintalaki, joka rajoittaa aikaisempaan käytäntöön nähden merkittävästi yhtiön mahdollisuuksia markkinaehtoisten palvelujen tarjoamisessa. Hankintalain soveltamisesta jätehuoltoon päätetään jätelain muutoksessa, joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä.

RR on varautunut markkinaehtoisen jätehuollon osuuden vähenemiseen yhtiön liikevaihdosta perustamalla markkinoilla toimivan jäte- ja kierrätysyhtiön. Tämän Revanssi Oy -nimisen yhtiön omistavat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (omistus 24,5 %), Rosk'n Roll Oy Ab (24,5 %) ja Kuusakoski Oy (51 %). Revanssi aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. Yritykselle on vuokrattu jätteen vastaanotto-, esikäsittely- ja varastokenttäalueet Lohjan Munkkaan jätekeskuksesta. Vastaavasti Itä-Uudenmaan Jätehuolto vuokrasi kenttäalueet Porvoon Domargårdin jätekeskuksesta.

Perustetun yhtiön myötä kuntayhtiöiden tarkoituksena on varmistaa ja kehittää asiantuntevien ja laadukkaiden palvelujen saatavuutta toimialueidensa yrityksille. Rosk'n Roll tarjoaa edelleen useiden eri jätelajien vastaanottopalvelua yrityksille siinä laajuudessa, minkä hankinta- ja jätelaki määrittelevät markkinaehtoisen toiminnan osuudeksi kokonaisliikevaihdosta.

Toimintavuoden aikana rakennettiin Munkkaan jäteasema-asiakkaille uusi risu-, puu- ja haravointijätteille tarkoitettu vastaanottokenttä. Uusi kenttä tuli nykyisen jäteaseman läheisyyteen. Näin saatiin parannettua jätteen tuojien palvelua ja alueen liikenneturvallisuutta.

Jätehuolto on muuttunut yhä enemmän jätteen loppusijoittamisesta käsittelyksi. Muutos lisää edelleen käsittely- ja varastointikenttien tarvetta. Yhtiö osti toimintavuoden aikana Munkkaan läntiseen käsittelykenttään rajautuvan n. 3 ha:n maa-alueen. Ostettu alue otetaan vaiheittain käyttöön yhtiön, mahdollisten vuokralaisten ja yhteistyökumppanien kiertotaloutta tukevissa hankkeissa.

RR:llä on ehdollinen vuokrasopimus Gasum Oy:n kanssa biokaasulaitoksen tontista Munkkaan jätekeskuksen alueella. Työ ja Elinkeinoministeriö on myöntänyt Gasumille n. 8 Mt:n kärkihanketuen kyseiseen laitokseen. Gasum ei vielä ole tehnyt asiaan liittyvää investointipäätöstä.

Rosk'n Roll aloitti erityisesti asunto-osakeyhtiöille suunnatun lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen. Keräys alkoi lokakuussa. Kartonkipakkausten erilliskeräyksen piirissä on noin 750 asunto-osakeyhtiötä, lasi- ja metallipakkauksen keräyksessä noin 150.

Toukokuusta 2017 alkaen alueen pientaloille on markkinoitu uutena palveluna monilokeropalvelua, jossa yhteen nelilokeroiseen jäteastiaan kerätään sekajäte sekä kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Keräys oli vuoden lopulla käynnissä Vihdissä ja Lohjalla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

RR:n tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu operatiivisen toiminnan tavoin yhdessä IUJ:n kanssa. Helmikuussa 2017 käynnistyi Ympäristöministeriön tukemana tutkimushanke, jossa asiakkaalle tarjotaan kahdella monilokeroastialla ja toisen jäteastian kylkeen integroidulla erillissäiliöllä mahdollisuus lajitella kotipihallaan seuraavat kymmenen jätelajia: lasi, metalli, kartonki, keräyspaperi, muovipakkaukset, biojäte ja poistotekstiilit, paristot/pienakut ja sähkölaitteet. Kymmenes lokeroon jäljelle jäävälle sekajätteelle. Tämän ns. täyden kympin jätehuoltopalvelun tutkimushankkeen keräyskokeiluvaihe kestää 12 kuukautta päättyen toukokuussa 2018. Hankkeessa selvitetään materiaalisaantojen lisäksi järjestelmän kustannustasoa ja soveltuvuutta laajemmin käyttöönotettavaksi, jopa jätehuoltomääräyksillä velvoitetuksi järjestelmäksi.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Nyt korkeimman oikeuden käsittelyssä olevat kanteet liittyen yksityisten omistamien osakkeiden lunastamiseen ovat edelleen IUJ:n ja RR:n fuusion esteenä. Tämä on huomioonotettava epävarmuustekijä yhtiön toiminnassa. Näin, vaikka kahden alimman oikeusistuimen päätökset ovat olleet selvästi RR:n hyväksi. Fuusion aikataulun pitkittyminen merkitsee edelleen lisätyötä ja epävarmuutta. Osakeyhtiö- ja kirjanpitolain mukaisesti on yhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinta hoidettava erikseen.

Suurimmat yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät vastaanotettuihin jätemääriin. Kotitalouksien jätehuoltopalveluiden tarve ja kotitalouksien tuottaman jätteen määrä muuttuvat hitaasti. Sen sijaan yritysjätteiden määrä vaihtelee voimakkaasti talouden suhdanteiden mukaan ja yhtiölle tulevien yritysjätteiden määrämuutokset vaikuttavat suoraan yhtiön talouteen.

Mikäli jätelain muutos toteutuu siten, että se rajaa valtioneuvoston esitystä voimakkaammin markkinaehtoista toimintaa, aiheuttaa tämä tarpeen edelleen sopeuttaa palvelutarjontaa alueen yrityksille. Tällä ei olisi todennäköisesti välittömiä vaikutuksia yhtiön talouteen. Pidemmällä aikavälillä Revanssi Oy:n avulla voidaan paikallinen palvelutaso pitää hyvänä ja samalla saatavilla osingoilla tukea lakisääteisen toiminnan kohtuulista hinnoittelua.

Ympäristöasioiden esittäminen

Yhtiön päätoiminnot keskittyvät Munkkaan jätekeskukseen. Jätekeskuksessa muodostui käsiteltäviä jätevesiä 72 427 m3, jäteveden keräyksen ja käsittelyn kustannukset olivat 100 555 €.

Kaatopaikoista kerätystä kaatopaikkakaasusta 56% hyödynnettiin lämmityksessä sekä sähkön tuotannossa. Vuonna 2012 käyttöön otetulla kaasumoottorilla tuotettiin sähköä 224 MWh.

Yhtiö kirjaa jälkihoitovarausta, jolla kustannetaan kaatopaikan jälkihoito tulevaisuudessa. Jälkihoitovarauksen lisäystä kirjattiin 400 000 €. Yhtiö sulkurakentaa kahta käytöstä poistettua vanhaa kaatopaikan osaa ja tästä aiheutuneet kustannukset olivat 72 706 €.

Yhtiön ympäristötarkkailun kustannukset olivat 79 158 €.

Ympäristötarkkailun kustannusten seuranta

 

2017

2016

2015

Ympäristötarkkailukustannukset (1 000 eur)

79

58

115

Osuus liikevaihdosta %

0,5

0,4

0,8

 

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön toiminta oli voitollista ja sekä vakavaraisuus että maksuvalmius erinomaisia.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

 

2017

2016

2015

Liikevaihto

14 582 763

14 819

15 033

Liikevoitto

1 194 513

591

699

Liikevoiton osuus liikevaihdosta %

8,2

4,0

4,6

Oman pääoman tuottoprosentti %

9,7

6,9

6,0

Omavaraisuusaste %

64,4

62,1

61,8

 

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

 

2017

2016

2015

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

40

36

33

Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 eur)

1 518

1 409

1 260

 

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos 1 258 130,47 euroa sisällytetään yhtiön omaan pääomaan tilikauden tulos -tilillä.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset.

Yhtiön osakepääoma osakelajeittain

 

2017

2016

Sarja (1 ääni/osake)

18 380 kpl

18 380 kpl

 

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2017 lopussa puheenjohtaja Ulla Lindström-­Dahl, Raaseporin kaupunki, varapuheenjohtaja Jarmo Kuosa, Vihdin kunta, Rolf Oinonen ja Juhana Salmenpohja, Lohjan kaupunki, Jaakko Laiho, Hangon kaupunki, Mikael Carlberg, Inkoon kunta ja Mika Tallgren, Karkkilan kaupunki. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Paavilainen. Yhtiön tilintarkastajiksi on valittu Finnpartners BDO Oy.