Tuloslaskelma

Tulosta sivu
 1.1.–31.12.20171.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO 14 582 763,49 14 820 233,16
Liiketoiminnan muut tuotot 463 102,64 294 455,90
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -18 428,54 -24 038,59
Ulkopuoliset palvelut -8 413 601,71 -8 936 932,29
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 432 030,25 -8 960 970,88
     
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 517 655,53 -1 408 812,11
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -290 121,55 -252 318,19
Muut henkilösivukulut -41 966,27 -59 293,97
Henkilöstökulut yhteensä -1 849 743,35 -1 720 424,27
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -795 770,91 -1 219 188,78
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -71 090,38 0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -866 861,29 -1 219 188,78
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 702 718,60 -2 622 837,10
     
LIIKEVOITTO 1 194 512,64 591 268,03
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot osuuksista omistusyhteysyr. 402 045,57 251 793,20
Tuotot muista pys.vast.sijoituksista 1 554,50 660,20
Muut korko- ja rahoitustuotot 45 929,07 116 915,62
Korkokulut ja muut rahoituskulut -13 605,89 -15 220,68
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 435 923,25 354 148,34
     
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 630 435,89 945 416,37
     
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos -8 677,13 120 898,31
Tilinpäätössiirrot yhteensä -8 677,13 120 898,31
     
Tuloverot    
Tilikauden verot -363 628,29 -236 280,30
     
TILIKAUDEN VOITTO 1 258 130,47 830 034,38