Tuloslaskelma

Tulosta sivu

   

 1.1.–1.12.20171.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO 11 561 707,07 11 344 348,38
Liiketoiminnan muut tuotot 1 506 604,66 1 489 365,08
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -34 019,89 -67 951,55
Ulkopuoliset palvelut -6 789 169,27 -6 973 283,64
Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 823 189,16 -7 041 235,19
     
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 437 946,45 -1 261 535,02
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -249 539,36 -278 122,85
Muut henkilösivukulut -50 215,93 -57 097,53
Henkilöstökulut yhteensä -1 737 701,74 -1 596 755,40
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -1 055 503,43 -988 833,13
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 055 503,43 -988 833,13
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 309 506,65 -2 270 099,45
     
LIIKEVOITTO 1 142 410,75 936 790,29
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 894,60 924,24
Muut korko- ja rahoitustuotot 92 480,59 59 347,95
Korko- ja muut rahoituskulut -19 581,85 -81 644,04
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 73 793,34 -21 371,85
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 216 204,09 915 418,44
     
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 38 452,98 33 810,42
Tilinpäätössiirrot yhteensä 38 452,98 33 810,42
Tuloverot -294 239,55 -279 426,62
TILIKAUDEN VOITTO 960 417,52 669 802,24