Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (Östra Nylands Avfallsservice Ab) on viiden kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2017 lopussa 95 428 asukasta.

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella lainsäädännön vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla.

Yhtiö tuottaa jätehuoltopalvelut, joiden järjestämisestä sen omistajakunnat ovat vastuussa. Nämä palvelut tuotetaan asuinkiinteistöille sekä valtion, kuntien ja seurakuntien kiinteistöille. Palveluita ovat jätehuollon neuvonta, materiaalien keräys, energiakäyttö ja käsittely sekä saariston jätehuolto ja vaarallisten jätteiden jätehuolto. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätehuoltopalveluita niitä tarvitseville yrityksille. Nämä palvelut tuotetaan joko jätelain mukaisen kunnan toissijaisen vastuun perusteella tai markkinaehtoisesti.

Tuloskehitys ja olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 11,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,9 %. Vastaanotettu materiaalimäärä oli 299 000 tonnia, josta 216 000 tonnia oli puhtaita tai lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Vuonna 2016 vastaavat määrät olivat 285 000 ja 210 000 tonnia. Kokonaisjätemäärä kasvoi 4,9 % ja maa-ainesmäärä 2,8% edellisestä vuodesta. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli 1,6 % (185 309 euroa).

Toimintavuonna yhtiö teki 250 000 euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Jälkihoitotöitä tehtiin 89 236 eurolla, joten jälkihoitovarauksen muutos oli 160 764 euroa.

Tilikauden liikevoitto oli 1 142 411 euroa, joka on 9,9% liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 14,5% laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli tilikauden lopussa 47,9%. Tilikauden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1 216 204 euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi 960 418 euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

 

2017 2016 2015

liikevaihto

11 561 707

11 344 348

11 239 819

liikevoitto

1 142 411

936 790

718 721

liikevoitto % liikevaihdosta

9,9

8,3

6,4

oman pääoman tuottoaste %

14,5

11,5

10,9

omavaraisuusaste %*

47,9

44,5

42,0

* Omaan pääomaan ei lasketa pakollisia varauksia, mikä vaikuttaa tunnuslukuun.

Tilikauden voitto ja liikevaihto ylittivät selvästi budjetoidun tason.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen.

Tilikaudella jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion on arvioitu vähentävän yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja lisäävän toiminnan kustannustehokkuutta. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk'n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asia oli tilikauden lopulla korkeimman oikeuden käsittelyssä, jonka päätöstä tilikauden päättyessä vielä odotetaan. Korkeimman oikeuden käsittelyn arvioidaan siirtävän fuusion toteutumista ainakin vuoden 2018 loppupuolelle.

Tilikaudella perustettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (omistus 24,5 %), Rosk'n Roll Oy Ab:n (24,5 %) ja Kuusakoski Oy:n (51 %) yhteisesti omistama kierrätys- ja jätehuoltopalveluja tarjoava yritys Revanssi Oy. Revanssi aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. Yritykselle vuokrattiin jätteen vastaanotto-, esikäsittely- ja varastokenttäalueet Porvoon Domargårdin jätekeskuksesta. Vastaavasti Rosk'n Roll Oy Ab vuokrasi kenttäalueet Lohjan Munkkaan jätekeskuksesta. Uuden yhtiön myötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk'n Roll Oy Ab pyrkivät varmistamaan ja kehittämään asiantuntevien ja laadukkaiden palvelujen saatavuutta toimialueidensa yrityksille. Yksi syy yhtiön perustamiseen ovat jäte- ja hankintalain muutokset, jotka rajoittavat kuntien jäteyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota yrityksille palveluja entisessä laajuudessaan.

Merkittävimmät investoinnit

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 1 420 266 euroa. Pääosa investointisummasta kohdistui kiviainesten louhintaan Kilpilahden jätekeskusalueelta (594 262 eur). Lisäksi investoitiin lähinnä Domargårdin rakennuksin ja rakennelmiin (99 810 eur), eri kohteiden koneisiin ja kalustoon (118 514 eur), yhtiön uuden toimitilan remontointiin ja toimistokalusteisiin (38 567 eur), tietotekniikkaan (30 288 eur) ja muihin hyödykkeisiin (40 631 eur). Keskeneräisiä investointihankkeita siirtyi vuodelle 2018 yhteensä 498 194 eurolla.

Rahoitus

Yhtiö rahoitti investointinsa tulorahoituksen turvin. Pankkilainaa ei tilikaudella nostettu. Yhtiöllä ei ole tilikauden päättyessä rahalaitoslainoja.

Kehitys- ja ympäristötoimet

Yhtiöllä on sertifioitu ympäristö- ja laatujärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001), jonka mukaisesti yhtiö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristö- ja laatutavoitteet on kirjattu toimintajärjestelmään, niiden toteutumista seurataan ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain. Keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät jätteiden kierrätyksen lisäämiseen sekä jätekeskusten päästöjen vähentämiseen.

Vuoden 2017 aikana olivat meneillään seuraavat yhtiön toiminnan kannalta keskeiset kehittämishankkeet:

1.  Aiemmin käyttöönotettua monilokeroastiapalvelua monipuolisempaan monilokeroastian käyttöön perustuvaa jätteen keräysjärjestelmää tutkittiin helmikuussa 2017 käynnistyneessä Ympäristöministeriön tukemassa tutkimushankkeessa. Ns. täyden kympin jätehuoltopalvelussa asiakkaalle tarjotaan kahdella monilokeroastialla ja toisen jäteastian kylkeen integroidulla erillissäiliöllä mahdollisuus lajitella kotipihallaan seuraavat kymmenen jätelajia: lasi, metalli, kartonki, keräyspaperi, muovipakkaukset, biojäte ja poistotekstiilit, paristot/pienakut ja sähkölaitteet. Kymmenes lokero on jäljelle jäävälle sekajätteelle. Tutkimushankkeen keräyskokeiluvaihe kestää 12 kuukautta päättyen toukokuussa 2018. Hankkeessa selvitetään materiaalisaantojen lisäksi järjestelmän kustannustasoa ja soveltuvuutta laajemmin käyttöönotettavaksi, jopa jätehuoltomääräyksillä velvoitetuksi järjestelmäksi.

2.  Kilpilahden uuden jätekeskuksen valmistelevat maanrakennustyöt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden loppuun mennessä oli louhittu n. 50 % alueelta louhittavasta kiviainesmäärästä.

Osakkaat

Osakas Osakkeet/kpl %-osuus

Porvoo

2 243

49,00

Sipoo

1 172

25,60

Loviisa

812

17,74

Askola

181

3,95

Pornainen

170

3,71

Yhteensä

4 578

100,00

Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Hallinto

Yhtiökokous pidettiin 20.4.2017 Porvoossa. Yhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Nuutti Porvoosta. Varapuheenjohtajana toimi Magnus Åström Sipoosta. Hallituksessa ovat toimineet seuraavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Hallitus ajalla 1.1.–20.4.2017 Varajäsen Kunta
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Erik Franzén Risto Kuisma Askola ja Pornainen
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

HALLITUS AJALLA 20.4.–31.12.2017 VARAJÄSEN KUNTA
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Risto Kuisma Erik Franzén Pornainen ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Vesa Heikkonen.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Henkilöstö

Yhtiön henkilötyövuosien määrä oli toimintavuonna 35,7 mikä oli 4,3 enemmän kuin vuonna 2016 ja 7,6 enemmän kuin vuonna 2015. Pääsyy henkilöresurssien määrän kasvuun on ostopalveluiden korvaaminen omilla resursseilla. Määräaikaisissa työsuhteissa olleet työntekijät tekivät yhtiöön 7,9 henkilötyövuotta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 5,1 ja vuonna 2015 2,9. Yhtiössä työskenteli 37 henkilöä 31.12.2017. Vastaava luku oli 34 vuosina 2016 ja 28 2015. Henkilöstökulujen kokonaismäärä tilikaudella 2017 oli 1 737 702 euroa. Vastaavasti henkilöstökulut tilikaudella 2016 olivat 1 596 755 euroa ja tilikaudella 2015 1 372 125 euroa.

Toimintavuonna yhtiössä oli käytössä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä kustannustehokkuuden ja palvelutason kehittämiseen sekä lisätä yhteishenkeä ja palkita hyvistä suorituksista.

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä ja ympäristö

Tilikauden alussa 1.1.2017 tuli voimaan uusi hankintalaki, joka rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia yritysjätehuoltopalvelujen tarjoamisessa. Osasta yritysjätehuoltopalveluja, merkittävimpänä rakennusjätteen vastaanottopalvelu, luovuttiin tilikauden aikana ja niiden tarjoamista jatkoi uusi osakkuusyhtiö Revanssi Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy tarjoaa kuitenkin edelleen useiden eri jätelajien vastaanottopalvelua yrityksille, ja tämän toiminnan liikevaihtoa tulee rajoittaa hankintalain ja jätelain sallimiin markkinaehtoisen toiminnan maksimiosuuksiin kokonaisliikevaihdosta.

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla myös vuonna 2018, huomioiden edellä mainittu mahdollinen yritysjätehuoltopalvelujen ja sen liikevaihdon rajoittaminen tai siirtäminen erilliseen yhtiöön. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys. Talouskasvu lisää käsittelyyn tulevan jätteen määrää ja kasvattaa yhtiön liikevaihtoa sekä kannattavuutta. Fuusion Rosk'n Roll Oy Ab:n kanssa arvioidaan tehostavan toimintaa, mikä helpottaa kiristyvän jätelainsäädännön asettamiin haasteisiin vastaamista.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Suurimmat yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät vastaanotettuihin jätemääriin. Kotitalouksien jätehuoltopalveluiden tarve ja kotitalouksien tuottaman jätteen määrä muuttuvat hitaasti. Sen sijaan yritysjätteiden määrä vaihtelee voimakkaasti talouden suhdanteiden mukaan ja yhtiölle tulevien yritysjätteiden määrämuutokset vaikuttavat suoraan yhtiön talouteen.

Hallituksen esitys yhtiön tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 960 417,52 euroa kirjataan tilille "edellistentilikausien voitto/tappio", eikä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.