Styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskapsperiod 1.1.2017–31.12.2017

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 95 428 i slutet av 2017.

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att ordna avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt lagstiftningens krav på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget producerar de avfallshanteringstjänster som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfastigheterna samt för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av avfallsrådgivning, materialinsamling, energiutvinning och behandling av avfall, skärgårdens avfallshantering samt avfallshantering för farligt avfall. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster till företag som har behov av tjänsterna. Dessa tjänster produceras antingen utifrån kommunens sekundära ansvar enligt avfallslagen eller på marknadsvillkor.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,6 miljoner euro. Omsättningen ökade med 1,9 procent jämfört med året innan. Den mottagna avfallsmängden uppgick till 299 000 ton, varav 216 000 ton var rena eller lindrigt förorenade jordmassor. Motsvarande mängder år 2016 var 285 000 respektive 210 000 ton. Den totala avfallsmängden ökade med 4,9 procent och mängden jordmassor med 2,8 procent jämfört med året innan. Den avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 1,6 procent (185 309 euro) av omsättningen.

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en avsättning på 250 000 euro för eftervård av avstjälpningsplatserna. Avsättningen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 89 236 euro, vilket innebär att avsättningen för eftervård ökade med 160 764 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 1 142 411 euro, vilket är 9,9 procent av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 14,5 procent räknat på nettoresultatet efter justering med tidigare räkenskapsperioders skatter. Det egna kapitalets andel var i slutet av räkenskapsperioden 47,9 procent av balansomslutningen. Räkenskapsperiodens resultat före skatt och bokslutsdispositioner var en vinst på 1 216 204 euro. Vinsten efter skatt var 960 418 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

 

2017 2016 2015

omsättning

11 561 707

11 344 348

11 239 819

rörelsevinst

1 142 411

936 790

718 721

rörelsevinst % av omsättningen

9,9

8,3

6,4

avkastning på eget kapital %

14,5

11,5

10,9

soliditet %*

47,9

44,5

42,0

* Till det egna kapitalet räknas inte avsättningar, vilket påverkar nyckeltalet.

Räkenskapsperiodens vinst och omsättning översteg klart den budgeterade nivån.

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen.

Under räkenskapsperioden fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffektivitet. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk'n Roll Oy Ab. I slutet av räkenskapsperioden gick ärendet till högsta domstolen, vars beslut ännu låter vänta på sig vid räkenskapsperiodens utgång. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till slutet av 2018.

Under räkenskapsperioden grundades företaget Revanssi Oy, som erbjuder återvinnings- och avfallshanteringstjänster och som ägs av Östra Nylands Avfallsservice Ab (ägarandel 24,5 %), Rosk' n Roll Oy Ab (24,5 %) och Kuusakoski Oy (51 %). Revanssi inledde sin verksamhet i juni 2017. Områden för mottagning, förbehandling och lagring av avfall hyrdes ut till företaget på avfallscentralen i Domargård i Borgå. På motsvarande sätt hyrde Rosk'n Roll Oy Ab ut fältområden på avfallscentralen i Munka i Lojo. I och med det nya bolaget är målet för de Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab att säkerställa och utveckla tillgången till sakkunniga och högklassiga tjänster för företag inom sina verksamhetsområden. Ändringarna i avfalls- och upphandlingslagen utgör en orsak till att bolaget grundades. Ändringarna begränsar möjligheterna för kommunernas avfallsbolag att erbjuda företagen tjänster i samma omfattning som tidigare.

De viktigaste investeringarna

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 1 420 266 euro. Största delen av investeringsbeloppet gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral (594 262 euro). Dessutom gjordes investeringar främst i byggnader och konstruktioner i Domargård (99 810 euro), maskiner och inventarier (118 514 euro), renovering av bolagets nya verksamhetslokal och kontorsmöbler (38 567 euro), informationsteknik (30    288 euro) och andra tillgångar (40 631 euro). Pågående investeringsprojekt överfördes till år 2018 för ett värde av sammanlagt 498 194 euro.

Finansiering

Bolaget täckte sina investeringar med intern finansiering. Inga banklån lyftes under räkenskapsperioden. Vid räkenskapsperiodens utgång har bolaget inte några lån i finansinstitut.

Utvecklings- och miljöverksamhet

Bolaget har ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001) enligt vilket bolaget förbinder sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. Miljö- och kvalitetsmålen har skrivits in i verksamhetssystemet, genomförandet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen är att öka återvinningen av avfall samt minska avfallscentralernas utsläpp.

Under 2017 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för bolagets verksamhet:

  1. Ett avfallsinsamlingssystem som baserar sig på användningen av ett mångsidigare flerfackskärl än den tjänst som införts tidigare undersöktes i ett forskningsprojekt som startade i februari 2017 och som stöds av miljöministeriet.Inom den s.k. En full tia-avfallshanteringstjänsten erbjuds kunder möjligheten att med hjälp av två flerfackskärl och en separat behållare som integrerats på sidan till det ena kärlet sortera följande tio avfallsslag hemma på gårdenavfallskärl: glas, metall, kartong, papper, plastförpackningar, bioavfall och gamla textilier, batterier/små ackumulatorer och elapparater. Det tionde facket är för återstående blandavfall. Forskningsprojektets insamlingsförsöksskede varar 12 månader och tar slut i maj 2018. I projektet utreds vid sidan av materialmängden även systemets kostnadsnivå och möjlighet att tillämpa det i större omfattning, till och med som ett system som krävs i enlighet med avfallshanteringsföreskrifter.
  2. Markbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen i Sköldvik fortsatte enligt tidsplan. Vid utgången av verksamhetsåret hade cirka 50 procent brutits av den mängd stenmaterial som ska brytas på området.

delägare

  Aktier/st. %-andel

Borgå

2 243

49,00

Sibbo

1 172

25,60

Lovisa

812

17,74

Askola

181

3,95

Borgnäs

170

3,71

Totalt

4 578

100,00

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster.

Förvaltning

Bolagsstämman hölls 20.4.2017 i Borgå.Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under året. Styrelseordförande var Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen hade följande ordinarie medlemmar och suppleanter:

 

För tiden 1.1–20.4.2017 suppleant kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Kaj Lindqvist Sibbo
Erik Franzén Risto Kuisma Askola och Borgnäs
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

För tiden 20.4–31.12.2017 suppleant kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Kaj Lindqvist Sibbo
Risto Kuisma Erik Franzén Borgnäs och Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

Bolagets verkställande direktör var diplomingenjör Vesa Heikkonen.

Revisor för bolaget var PricewaterhouseCoopers Ab.

Personal

Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 35,7, vilket är 4,3 årsverken mer än 2016 och 7,6 årsverken mer än 2015. Den främsta orsaken till de ökade personalresurserna är att köpta tjänster har ersatts med egna resurser. Visstidsanställda utförde 7,9 årsverken i bolaget, medan motsvarande siffra var 5,1 år 2015 och 2,9 år 2015. Bolaget hade 37 anställda 31.12.2017. Motsvarande siffra var 34 år 2016 och 28 år 2015. Den totala summan av personalkostnader under räkenskapsperioden 2017 var 1 737 702 euro. Personalkostnaderna uppgick till 1 596 755 euro år 2016 och 1 372 125 euro år 2015.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremiesystem för personalen. Målet med systemet är att motivera personalen till att utveckla kostnadseffektiviteten och servicenivån samt att öka sammanhållningen och belöna goda prestationer.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling och miljön

I början av räkenskapsperioden, 1.1.2017, trädde en ny upphandlingslag i kraft. Den nya lagen begränsar bolagets möjligheter att erbjuda avfallshanteringstjänster till företag. Vissa avfallshanteringstjänster för företag, varav tjänsten för mottagning av byggnadsavfall är den viktigaste, avvecklades under räkenskapsperioden och det nya intressebolaget Revanssi Oy fortsatte tillhandahålla dessa tjänster. Östra Nylands Avfallsservice Ab erbjuder dock företag  mottagningstjänster för flera olika avfallsslag och omsättningen för denna verksamhet ska begränsas till de maximiandelar av den totala omsättningen för verksamhet på marknadsvillkor som tillåts i upphandlingslagen och avfallslagen.

Bolagets omsättning uppskattas år 2018 att ligga kvar på samma nivå som år 2017, med beaktande av ovan nämnda eventuella begränsning eller överföring av avfallshanteringstjänster för företag och omsättningen för dessa tjänster till ett separat bolag.Omsättningen påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk tillväxt leder till en ökad mängd avfall och ökar bolagets omsättning och lönsamhet. Fusionen med Rosk'n Roll Oy Ab bedöms effektivisera verksamheten, vilket kommer att göra det lättare att svara mot utmaningarna som den allt strängare avfallslagstiftningen medför.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten

De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens behov av avfallshanteringstjänster och de avfallsmängder hushållen producerar förändras långsamt. Däremot varierar mängden företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna och de varierande mängderna företagsavfall som bolaget tar emot inverkar direkt på bolagets ekonomi.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 960 417,52 euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder”, och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används för att utveckla bolagets verksamhet