Noter till bokslutet 31.12.2017

Skriv ut sidan

Uppgift om bestämmelser som använts för att upprätta bokslutet (SMF 1.1.5.1)

Bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna om småföretag i 2 och 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (SMF 1753/2015).

Rättvisande bild av små- och mikroföretag (SMF 1.3)

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen

En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbete och eftervård av den avfallsmängd som slutdeponeras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som avsättning under rörelsekostnader.

Genomförda landskaps- och eftervårdsarbeten täcks med reserveringar. De eftervårdskostnader som realiserats under räkenskapsperioden har noterats på sina egna konton.

Uppskjuten skattefordran för reserveringen på 4 971 761,07 euro är 994 352,21 euro.

 

Realiserade tillslutningskostnader 2017 2016
Kostnader som bolaget ansvarar för 94 453,23 60 444,53
Kostnader som fakturerats av kommunerna 67 106,30 108 875,74
 Totalt 161 559,53 169 320,27

 

För de kommande kostnaderna för behandling av slagg från avfallsförbränningen görs en avsättning till den del som slagg lagras för senare behandling.

Denna avsättning bokförs i affärsverksamhetens övriga kostnader och i avsättningar i balansräkningen. Avsättningen har upplösts under räkenskapsperioden.

 

Kostnadsutfall för slagg som lagrats 2017 2016
Kostnader 0,00   49 680,04  
         
Fördelning av verksamheten enligt avfallslagen 2017 % 2016 %
Intäkter        
Lagstadgad verksamhet 11 160 217,50 84,7 11 054 077,22 85,5
Verksamhet på marknadsvillkor 2 020 340,55 15,3 1 873 718,45 14,5
Totalt 13 180 558,05 100,0 12 927 795,67 100,0
         
Kostnader        
Lagstadgad verksamhet 10 721 147,67 87,7 10 715 135,09 87,4
Verksamhet på marknadsvillkor 1 498 992,86 12,3 1 542 858,70 12,6
Totalt 12 220 140,53 100,0 12 257 993,79 100,0
         
Resultat        
Lagstadgad verksamhet 439 069,83 3,9 338 942,13 3,1
Verksamhet på marknadsvillkor 521 347,69 25,8 330 859,75 17,7
Totalt 960 417,52 7,3 669 801,88 5,2

 

Principerna för upprättande av bokslut (SMF 3.1)

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringar i dem (avvikelse från standardbestämmelser)

Periodisering av immateriella rättigheter (SMF 3.1.2.2)

Antagande: avskrivningstid 10 år
Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 3–20 år

Avskrivningar enligt plan för maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella tillgångar (SMF 3.1.3.2)

Antagande: maximiavskrivningar i beskattningen
Byggnader och konstruktioner enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 8 år, restvärdesavskrivning 4 % eller 7 %

Övriga materiella tillgångar:

Fasta konstruktioner och anläggningar: på basis av den använda volymen för slutdeponering, substansavskrivning

Andra fasta konstruktioner enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 6–20 år

Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen samt pensionsansvar (SMF 3.7)

Sakrättsliga säkerheter som ett målföretag har ställt av sina tillgångar (SMF 3.7.1.1)

2017 2016
Företagsinteckningar 938 000,00 938 000,00
Övrig eventuell säkerhet 2 125 726,60 2 065 503,00
Säkerheter sammanlagt 3 063 726,60 3 003 503,00
     
Ekonomiska åtaganden utanför balansräkningen sammanlagt (SMF 3.7.1.2) 2017 2016
Leasingansvar 5 978,70 6 140,00
Hyresansvar 402 117,20 415 425,19
Maximibelopp för justering av fastighetsinvesteringar 1 151 040,51 992 344,47
Ansvarsförbindelser sammanlagt 1 559 136,41 1 413 909,66

 

Uppgifter om karaktären av och det kommersiella syftet med arrangemang utanför balansräkningen (SMF 3.7.1.3)

Bolaget har genom beslut vid en extra bolagsstämma förbundit sig till fusion med Rosk'n Roll Oy Ab i enlighet med fusionsavtalet.

Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som har tagits ur bruk:

Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning upphörde i januari 2007.

Konstruktionerna för tillslutning av upplaget färdigställdes under 2011 och eftervården fortsätter i cirka 30 år.

Områdets areal är 3,0 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen fördelas mellan avfallsbolaget (42 %), Sibbo kommun (42 %), Borgå stad (13 %) och Borgnäs kommun (3 %).

Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo, vars areal är 1,2 hektar. Bolaget ansvarar för genomförandet av tillslutningen av upplaget och för eftervården. Det ekonomiska ansvaret har genom avtal övergått på de bolag som levererar avfall till området.

Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning upphörde i oktober 2007. Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i minst 30 år. Områdets areal är cirka 5,0 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen fördelas mellan Borgå stad (64 %) och avfallsbolaget (36 %).

Det nya avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars areal är cirka 4,7 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen ligger i sin helhet på avfallsbolaget.

En avsättning har gjorts och görs för dessa kommande kostnader. De kostnader som uppkommit för tillslutning och eftervård täcks med en reservering.

Bolaget köper många tjänster från företag och ingår tidsbundna avtal med företagen, vanligtvis på högst fem år.

Bolaget har förbundit sig att leverera avfall till energiutvinning med långfristiga avtal enligt följande:

  • Till Kotkan Energia Oy minst 15 000 ton per år i 15 års tid från 5.5.2009.
  • Till Rosk'n Roll Oy Ab minst 14 000 ton per år i 10 års tid från den tidpunkt då Vanda Energis kraftverk tas i bruk kommersiellt. Anläggningen togs i kommersiellt bruk 17.9.2014.

Den totala summa som bolaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen och andra säkerheter för myndigheterna uppgår till 806 017 euro.

 

Transaktioner med intressenter (SMF 3.10)

   
Väsentliga transaktioner under normala villkor med intressenter 2017 2016
Borgå stad, arrende för markområde i Domargård 93 251,31 92 471,78
Revanssi Oy, givet kapitallån 5 års lånetid (euribor 12 mån. + 2,00 % marg.) 122 500,00 0,00
Personal (SMF 3.11) 2017 2016
Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 36 31
     
Förändringar i eget kapital (SMF 1.1.5.2) 2017 2016
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Bundet eget kapital sammanlagt 457 800,00 457 800,00
     
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 5 420 845,13 4 751 042,89
Räkenskapsperiodens resultat 960 417,52 669 802,24
Fritt eget kapital 6 381 262,65 5 420 845,13
     
Eget kapital sammanlagt 6 839 062,65 5 878 645,13
     
Kalkyl över utdelningsbart eget kapital (ABL 13.5)    
Fritt eget kapital 6 381 262,65 5 420 845,13
Utdelningsbart eget kapital 6 381 262,65 5 420 845,13

 

Styrelsens förslag till användning av utdelningsbart fritt eget kapital (SMF 1.1.5.2)

Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används för att utveckla bolagets verksamhet.

 

Kalkyl över tillräckligheten i aktiebolagets eget kapital (ABL 20.23 §)

 
Eget kapital enligt balansräkningen 6 839 062,65
Fastighetens bokföringsvärde 182 121,11
Skatteeffekt -36 424,22
Justerat eget kapital 6 984 759,54