Balansräkning

Skriv ut sidan

Aktiva

 31.12.201731.12.2016

BESTÅENDE AKTIVA

   
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 42 228,46 28 874,59
Övriga immateriella tillgångar 160 647,02 184 970,46
Immateriella tillgångar sammanlagt 202 875,48 213 845,05
     

Materiella tillgångar

   
Mark- och vattenområden 767 862,09 497 696,69
Byggnader och konstruktioner 955 595,42 1 183 461,85
Maskiner och inventarier 670 790,26 666 806,22
Övriga materiella tillgångar 1 195 663,77 757 482,43
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 104 226,68 0,00
Materiella tillgångar sammanlagt 3 694 138,22 3 105 447,19
     
Placeringar    
Andelar i ägarintresseföretag 44 954,03 40 054,03
Övriga aktier och andelar 5 218,37 5 218,37
Placeringar sammanlagt 50 172,40 45 272,40
     
Bestående aktiva sammanlagt 3 947 186,10 3 364 564,64
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Fordringar    
Långfristiga fordringar    
Fordringar hos ägarintresseföretag 122 500,00  
Övriga fordringar 39 719,78 0,00
Sammanlagt 162 219,78 0,00
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 4 477 060,37 5 080 576,86
Fordringar hos ägarintresseföretag 1 222,18 0,00
Lånefordringar 390 000,00 390 000,00
Övriga fordringar 5 368,37 0,00
Resultatregleringar 75 253,40 31 422,07
Sammanlagt 4 948 904,32 5 501 998,93
     
Finansiella värdepapper    
Övriga värdepapper 10 375 306,75 3 375 306,75
Finansiella värdepapper sammanlagt 10 375 306,75 3 375 306,75
     
Kassa och banktillgodohavanden 1853 797,88 7 583 799,80
     
Rörliga aktiva sammanlagt 17 340 228,73 16 461 105,48
     
Aktiva sammanlagt 21 287 414,83 19 825 670,12

Passiva

 31.12.201731.12.2016
Eget kapital    
Aktiekapital 1 278 900,99 1 278 900,99
Överkursfond 69 629,80 69 629,80
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 10 070,80 10 070,80
Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 11 009 169,57 10 179 135,19
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 1 258 130,47 830 034,38
Eget kapital sammanlagt 13 625 901,63 12 367 771,16
     
Ackumulerade bokslutsdispositioner    
Avskrivningsdifferens 83 227,51 74 550,38
Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt 83 227,51 74 550,38
     
Avsättningar    
Övriga avsättningar 4 745 331,59 4 422 798,39
Avsättningar sammanlagt 4 745 331,59 4 422 798,39
     
Främmande kapital    
Långfristigt främmande kapital    
Skulder till kreditinstitut 52 642,00 157 904,00

Långfristigt främmande kapital sammanlagt

52 642,00 157 904,00
     
Kortfristigt främmande kapital    
Skulder till kreditinstitut 105 262,00 105 262,00
Erhållna förskott 11625,31 421,56
Skulder till leverantörer 1 600 005,43 1 116 373,72
Övriga skulder 258 747,93 649 498,36
Resultatregleringar 804 671,43 931 090,55
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 2 780 312,10 2 802 646,19
     
Främmande kapital sammanlagt 2 832 954,10 2 960 550,19
     
Passiva sammanlagt 21 287 414,83 19 825 670,12