Balansräkning

Skriv ut sidan

Aktiva

 31.12.201731.12.2016

BESTÅENDE AKTIVA

   

Immateriella tillgångar

   
Immateriella rättigheter 22 019,74 19 027,02
Övriga immateriella tillgångar 258 837,44 291 273,39
Immateriella tillgångar sammanlagt 280 857,18 310 300,41
     

Materiella tillgångar

   
Mark- och vattenområden 2 146 788,89 2 146 788,89
Byggnader och konstruktioner 182 121,11 122 439,75
Maskiner och inventarier 388 159,84 384 324,17
Övriga materiella tillgångar 3 519 966,97 3 694 402,31
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 505 123,77 0,00
Materiella tillgångar sammanlagt 6 742 160,58 6 347 955,12
     
Placeringar    
Övriga aktier och andelar 14 954,79 10 054,79
     
Bestående aktiva sammanlagt 7 037 972,55 6 668 310,32
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Långfristiga    
Fordringar hos ägarintresseföretag 122 500,00 0,00
Lånefordringar 406 255,35 406 255,35
Långfristiga sammanlagt 528 755,35 406 255,35
     
Kortfristiga    
Kundfordringar 2 885 142,47 2 468 513,77
Fordringar hos ägarintresseföretag 1 203,66 0,00
Övriga fordringar 43 244,15 0,00
Resultatregleringar 44 740,08 72 396,34
Kortfristiga sammanlagt 2 974 330,36 2 540 910,11
     
Kassa och banktillgodohavanden 4 062 588,02 3 901 663,47
     
Rörliga aktiva sammanlagt 7 565 673,73 6 848 828,93
Aktiva sammanlagt 14 603 646,28 13 517 139,25

Passiva

 31.12.201731.12.2016
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 5 420 845,13 4 751 042,89
Räkenskapsperiodens 960 417,52 669 802,24
Eget kapital sammanlagt 6 839 062,65 5 878 645,13
     
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER    
Avskrivningsdifferens 0,00 38 452,98
Ackumulerade bokslutsdispositioner 0,00 38 452,98
     
AVSÄTTNINGAR    
Skatteavsättning 0,00 267 000,00
Övriga avsättningar 4 971 761,07 4 810 997,04
Avsättningar sammanlagt 4 971 761,07 5 077 997,04
     
FRÄMMANDE KAPITAL    
Långfristigt    
Erhållna förskott 305 845,83 305 845,83
Långfristigt främmande kapital sammanlagt 305 845,83 305 845,83
     
Kortfristigt    
Erhållna förskott 6 812,96 9 920,94
Leverantörsskulder 1 875 371,43 1 588 073,56
Övriga skulder 88 088,58 142 888,06
Resultatregleringar 516 703,76 475 315,71
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 2 486 976,73 2 216 198,27
     
Främmande kapital sammanlagt 2 792 822,56 2 522 044,10
Passiva sammanlagt 14 603 646,28 13 517 139,25