Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
 20172016
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelsevinst 1 142 410,75 936 790,29
     
Korrektivposter till rörelsevinsten:    
Avskrivningar enligt plan 1 055 503,43 988 833,13
Intäkter som inte innehåller avgifter (förskott) -596,34 239 830,77
Kostnader som inte innehåller avgifter (avsättningar) -103 235,97 345 021,03
Korrektivposter sammanlagt 951 671,12 1 573 684,93
     
Förändring i rörelsekapital    
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar -413 837,10 -194 597,43
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder 196 603,55 576 028,94
Förändring av rörelsekapital -217 233,55 381 431,51
     
Finansiella intäkter och kostnader 54 806,53 30 100,15
Betalda direkta skatter -223 064,64 -386 055,84
     
Kassaflöde från rörelsen 1 708 590,21 2 535 951,04
     
Kassaflöde från investeringar    
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar -1 420 265,66 -1 097 351,37
Investeringar i andra placeringar -4 900,00 0,00
Beviljade lån -122 500,00 0,00
Kassaflöde från investeringar -1 547 665,66 -1 097 351,37
     

Kassaflöde från finansiering

   
Amortering av lån 0,00 -720 000,00
Kassaflöde från finansiering 0,00 -720 000,00
     
Förändringar i kassaflöden 160 924,55 718 599,67
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 3 901 663,47 3 183 063,80
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 4 062 588,02 3 901 663,47
Förändring av likvida medel 160 924,55 718 599,67