Noter till upprättandet av bokslutet

Skriv ut sidan

Värderingsprinciper och -metoder

Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan. Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre.

Periodiseringsprinciper och -metoder

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar som bolaget äger avskrivs i enlighet med en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen har fastställts med stöd av erfarenhet. Skillnaden mellan anskaffningsutgiften och restvärdet kostnadsförs som avskrivningar under den uppskattade ekonomiska verkningstiden. Tillgångar, vars ekonomiska livslängd är mindre än tre år, och små anskaffningar har i sin helhet kostnadsförts under den räkenskapsperiod då de anskaffats.

 

Anläggningstillgånguppskattad verkningstid, åravskrivningsprocent och -metod
Immateriella rättigheter 3–5 linjär avskrivning 20–33 %
Övriga med lång verkningstid 10–20 linjär avskrivning 5–10 %
Dataprogram 5 linjär avskrivning 20 %
Byggnader, konstruktioner 5–20 linjär avskrivning 5–20 %
Maskiner och inventarier 4–10 restvärdesavskrivning 25 %
Övriga materiella tillgångar 3–20 linjär avskrivning 5–33 %

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Specifikation av lagstadgad verksamhet och verksamhet på marknadsvillkor

I enlighet med avfallslagen specificerar bolaget i bokföringen hur det ekonomiska resultatet fördelas mellan lagstadgade avfallshanteringstjänster och avfallshanteringstjänster på marknadsvillkor bildas. Specifikationen av inkomster av har genomförts utifrån bokföringen. Specifikationen av kostnader genomförs med hjälp av internredovisning.

 

 Lagstadgad verksamhetVerksamhet på marknadsvillkorSammanlagt
Omsättning 13 018 346,91 1 564 416,58 14 582 763,49
Övriga rörelseintäkter 454 656,99 8 445,65 463 102,64
Verksamhetens kostnader 12 066 304,60 926 864,73 12 993 169,33
Avskrivningar 805 400,25 61 461,04 866 861,29
Finansiella intäkter och kostnader 405 016,01 30 907,24 435 923,25
Resultat före skatt 1 006 315,06 615 443,70 1 621 758,76
Skatter 337 846,79 25 781,50 363 628,29
Räkenskapsperiodens resultat 668 468,27 589 662,20 1 258 130,47

 

    2017 2016
Intäkter      
Lagstadgad verksamhet   89,5% 85,8%
Verksamhet på marknadsvillkor   10,5% 14,2 %
Kostnader      
Lagstadgad verksamhet   92,9 % 85,8 %
Verksamhet på marknadsvillkor   7,1% 14,2 %
Resultat (skatter beaktade)      
Lagstadgad verksamhet   52,9% 85,8%
Verksamhet på marknadsvillkor   47,1% 14,2 %
       
Avskrivningar och nedskrivningar   2017 2016
Avskrivningar enligt plan   795 770,91 1 219 188,78
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva   71 090,38 0,00
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt   866 861,29 1 219 188,78

Under räkenskapsperioden har bolaget gjort en nedskrivning av anläggningstillgångar som förstörs i en brand.

       
Avsättningar   2017 2016
Planenlig eftervård av avstjälpningsplatser   4 592 170,24 4 264 875,95
Krossning av betongavfall   0,00 87 100,00
Avsättning för avfallsförbränning   153 161,35 70 822,44
Avsättningar sammanlagt   4 745 331,59 4 422 798,39
       
Förändring av avsättningar
Ökning av avsättning för eftervård   400 000,00 400 000,00
Minskning av avsättning för eftervård   -72 705,71 -114 678,52
Ökning av avsättning för krossning av betongavfall   0,00 17 700,00
Minskning av avsättning för krossning av betongavfall   -87 100,00 -7 200,00
Ökning av avsättning för avfallsförbränning   82 338,91 70 822,44
Minskning av avsättning för avfallsförbränning   0,00 -97 350,00
Förändring av avsättningar sammanlagt   322 533,20 269 293,92
       

Finansiella intäkter och kostnader

  2016 2015
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Dividendintäkter från ägarintresseföretag   402 045,57 251 793,20
Ränteintäkter från företag inom samma koncern   19 500,00 19 500,00
Dividendintäkter från övriga   1 554,50 660,20
Ränteintäkter från ägarintresseföretag   1 222,18 0,00
Ränteintäkter från övriga   10 360,05 24 199,48
Övriga finansiella intäkter från övriga   14 846,84 73 216,14
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Räntekostnader till övriga   -13 506,41 -13 502,96
Övriga finansiella kostnader till övriga   -99,48 -1 717,72
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt   435 923,25 354 148,34
       
Inkomstskatt      
För räkenskapsperioden   345 371,84 234 689,44
Från tidigare räkenskapsperiod   18 256,45 1 590,86
Inkomstskatt sammanlagt   363 628,29 236 280,30
       

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

Immateriella och materiella tillgångar      
Immateriella rättigheter   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   157 987,54 141 310,04
Ökning   21 940,00 16 677,50
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   179 927,54 157 987,54
       
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början   -129 112,95 -122 003,64
Räkenskapsperiodens avskrivningar   -8 586,13 -7 109,31
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut   -137 699,08 -129 112,95
       
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   42 228,46 28 874,59
       
Övriga utgifter med lång verkningstid      
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   869 648,07 805 434,83
Ökning   25 052,20 64 213,24
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   894 700,27 869 648,07
       
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början   -684 677,61 -642 834,82
Räkenskapsperiodens avskrivningar   -49 375,64 -41 842,79
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut   -734 053,25 -684 677,61
       
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   160 647,02 184 970,46
       
Mark- och vattenområden   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   497 696,69 497 696,69
Ökning   270 165,40 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   767 862,09 497 696,69
       
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   767 862,09 497 696,69
       
Byggnader och konstruktioner   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   6 165 983,22 5 921 975,98
Ökning   25 581,45 244 007,24
Minskning: överföring till pågående   -8 381,45 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   6 183 183,22 6 165 983,22
       
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början   -4 982 521,37 -4 635 480,59
Räkenskapsperiodens avskrivningar   -245 066,43 -347 040,78
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut   -5 227 587,80 -4 982 521,37
       
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   955 595,42 1 183 461,85
       
Maskiner och inventarier   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   4 394 084,37 4 150 701,55
Ökning   264 687,47 243 382,82
Minskning   -71 090,38 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   4 587 681,46 4 394 084,37
       
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början   -3 727 278,15 -3 550 227,05
Räkenskapsperiodens avskrivningar   -189 613,05 -177 051,10
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut   -3 916 891,20 -3 727 278,15
       
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   670 790,26 666 806,22
       
Övriga materiella tillgångar   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   14 568 551,35 14 563 671,35
Ökning   837 156,23 4 880,00
Minskning: överföring till pågående   -95 845,23 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   15 309 862,35 14 568 551,35
       
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens början   -13 811 068,92 -13 164 924,12
Räkenskapsperiodens avskrivningar   -303 129,66 -646 144,80
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsperiodens slut   -14 114 198,58 -13 811 068,92
       
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   1 195 663,77 757 482,43
       
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   0,00 0,00
Ökning, byggnader   8 381,45 0,00
Ökning, övriga materiella tillgångar   95 845,23 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   104 226,68 0,00
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut   104 226,68 0,00
       
Placeringar   2017 2016
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens början   45 272,40 45 272,40
Ökning   4 900,00 0,00
Minskning   0,00 0,00
Anskaffningsutgift vid räkenskapsperiodens slut   50 172,40 45 272,40
       

Fordringar

     

Långfristiga fordringar

  2017 2016
Fordringar hos ägarintresseföretag      
Lånefordringar   122 500,00 0,00
Hos övriga      
Övriga fordringar   39 719,78 39 719,78
       

Kortfristiga fordringar

     
Fordringar hos företag inom samma koncern   2017 2016
Lånefordringar   390 000,00 390 000,00
Fordringar hos ägarintresseföretag      
Kundfordringar   130 629,40 44 658,15
Resultatregleringar från ägarintresseföretag   1 222,18 0,00
Sammanlagt   131 851,58 44 658,15
       
Hos övriga      
Kundfordringar   4 346 430,97 5 035 918,71
Övriga fordringar   5 368,37 0,00
Resultatregleringar   75 253,40 31 422,07
Sammanlagt   4 948 904,32 5 501 998,93
       
Finansiella värdepapper   2017 2016
Anskaffningsutgift 31.12. 10 375 306,75 € 3 375 306,75 €
Marknadsvärde 31.12. 10 881 982,60 € 3 617 451,86 €
       

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

Eget kapital   2017 2016
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens början   1 278 900,99 1 278 900,99
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens slut   1 278 900,99 1 278 900,99
Aktiekapital sammanlagt   1 278 900,99 1 278 900,99
       
Överkursfond vid räkenskapsperiodens början   69 629,80 69 629,80
Överkursfond vid räkenskapsperiodens slut   69 629,80 69 629,80
       
Bundet eget kapital sammanlagt   1 348 530,79 1 348 530,79
       
Fonden för inbetalt fritt eget kapital      
Vid räkenskapsperiodens början   10 070,80 10 070,80
Vid räkenskapsperiodens slut   10 070,80 10 070,80
       
Vinst från tidigare räkenskapsperioder vid periodens början   11 009 169,57 10 179 135,19
Vinst från tidigare räkenskapsperioder vid periodens slut   11 009 169,57 10 179 135,19
       
Räkenskapsperiodens vinst   1 258 130,47 830 034,38
       
Fritt eget kapital sammanlagt   12 277 370,84 11 019 240,37
       
Eget kapital sammanlagt   13 625 901,63 12 367 771,16
Utdelningsbara medel ur fritt eget kapital   12 277 370,84 11 019 240,37

 

Bolagets aktiekapital enligt aktieslag    
Serie
St. Sammanlagt
1 röst/aktie  18 380  1 278 900,99

 

Avsättningar 2017 2016
Avsättning för eftervård 4 592 170,24 4 264 875,95
Avsättning för betong- och tegelavfall 0,00 87 100,00
Avsättning för avfallsförbränning 153 161,35 70 822,44
Sammanlagt 4 745 331,59 4 422 798,39
     

Avsättningar som ingår i bolagets balansräkning utgörs av bolagets skyldigheter att utföra landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatser, krossning av insamlat betongavfall samt kostnader för avfallsförbränning av balat avfall, vilka kommer att genomföras under de kommande räkenskapsperioderna. Avsättningen för betong- och tegelavfall har upplösts under räkenskapsperioden.

 

Främmande kapital

2017 2016
Långfristigt    
Skulder till kreditinstitut 52 642,00 157 904,00
Långfristigt främmande kapital sammanlagt 52 642,00 157 904,00
     

Kortfristigt

   
Skulder till kreditinstitut 105 262,00 105 262,00
Erhållna förskott 11 625,31 421,56
Skulder till leverantörer 1 595 978,15 1 116 373,72
Skulder till ägarintresseföretag 4 027,28 0,00
Övriga skulder    
Förskottsinnehållnings- och sjukförsäkringsavgiftsskulder 32 203,43 29 467,62
Mervärdesskatteskuld 226 118,02 619 786,41
Övriga skulder 426,48 244,33
Resultatregleringar    
Periodiserade kostnader 345 868,46 549 175,93
Periodisering av löneskulder 456 933,63 378 826,00
Ränteperiodiseringar 1 869,34 3 088,62
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 2 780 312,10 2 802 646,19

 

Säkerheter och ansvarsförbindelser 2017 2016

Fastighets- och företagsinteckningar

Nordea Bank Finland Abp    
Företagsinteckningar 2 st, HVK-nr 1–2 1 000 000,00 1 000 000,00
Kreditlimitavtal, olyft 500 000,00 500 000,00
Nordea Finans Finland Ab, företagskort 30 000,00 30 000,00
Danske Bank Oyj, insättningsgarantier 389 719,21 303 296,80
Företagsinteckningar 4 st., innehas själv 200 000,00 200 000,00
Leasingansvar som inte ingår i balansräkningen 2018 2017
Betalas under pågående räkenskapsperiod 6 321,00 6 796,44
Betalas senare 1 041,00 7 436,28
Sammanlagt 7 362,00 14 232,72

 

Övriga ansvarsförbindelser

Miljötillstånd för verksamheten vid Munka avfallscentral och avstjälpningsplats

Nylands miljöcentral/Lojo stads förbindelse (stadsfullmäktige § 127/12.12.2007)

1 600 000,00 1 600 000,00

Nylands miljöcentral/Lojo stads förbindelse (stadsfullmäktige § 27/14.04.2010)

667 000,00 667 000,00
     

Bolaget har genom beslut vid en extra bolagsstämma förbundit sig till fusion med Östra Nylands Avfallsservice Ab i enlighet med fusionsavtalet.

Specifikation av justeringsansvaret för mervärdesskatten enligt balansposter

Övriga materiella tillgångar

År Investering Moms (brutto) Anskaffningsrp Moms Avdragen moms
2008 306 439,75 67 416,75 6 741,68 67 416,75
2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59 305 975,91
2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35 44 073,51
2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50 108 154,98
2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19 224 571,86
2013 704 932,54 169 183,81 16 918,38 169 183,81
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 109 533,22 26 287,97 2 628,80 26 287,97
2016 4 880,00 1 171,20 117,12 1 171,20
2017 741 311,00 177 914,64 17 791,46 177 914,64
Sammanlagt 4 896 443,47 1 124 750,63 112 475,06 1 124 750,63
År Räkenskapsperiodens andel Ansvar 1.1.2017 Ansvar 31.12.2017 Förändring
2008 6 741,68 6 741,68 0,00 -6 741,68
2009 30 597,59 61 195,18 30 597,59 -30 597,59
2010 4 407,35 13 222,05 8 814,70 -4 407,35
2011 10 815,50 43 261,99 32 446,49 -10 815,50
2012 22 457,19 112 285,93 89 828,74 -22 457,19
2013 16 918,38 101 510,29 84 591,91 -16 918,38
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2 628,80 21 030,38 18 401,58 -2 628,80
2016 117,12 1 054,08 936,96 -117,12
2017 17 791,46 177 914,64 160 123,18 -17 791,46
Sammanlagt 112 475,06 538 216,21 425 741,15 -112 475,06

 

Byggnader och konstruktioner

År Investering Moms (brutto) Anskaffningsrp Moms Avdragen moms
2009 27 205,80 5 985,28 598,53 5 985,28
2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56 34 885,60
2011 22 496,96 5 174,30 517,43 5 174,30
2012 20 560,34 4 728,88 472,89 4 728,88
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 90 054,65 21 613,12 2 161,31 21 613,12
2015 67 289,38 16 149,45 1 614,95 16 149,45
2016 149 578,98 35 898,96 3 589,90 35 898,96
2017 17 200,00 4 128,00 412,80 4 128,00
Sammanlagt 550 926,11 128 563,59 12 856,36 128 563,59
År Räkenskapsperiodens andel Ansvar 1.1.2017 Ansvar 31.12.2017 Förändring
2009 598,53 1 197,06 598,53 -598,53
2010 3 488,56 10 465,68 6 977,12 -3 488,56
2011 517,43 2 069,72 1 552,29 -517,43
2012 472,89 2 364,44 1 891,55 -472,89
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 2 161,31 15 129,18 12 967,87 -2 161,31
2015 1 614,95 12 919,56 11 304,62 -1 614,95
2016 3 589,90 32 309,06 28 719,17 -3 589,90
2017 412,80 4 128,00 3 715,20 -412,80
Sammanlagt 12 856,36 80 582,70 67 726,35 -12 856,36

 

Noter angående revisorns arvoden  2017  2016
Revisionsarvoden 6 922,50 5 712,50
Sammanlagt 6 922,50 5 712,50
     
Transaktioner med intressenter 2017 2016
Väsentliga transaktioner under normala villkor med intressenter    
Revanssi Oy, ägarandel 24,5 %    
givet kapitallån enligt ABL 122 500,00 0,00
lånetid 5 år (euribor 12 mån. + 2,00 % marg.)    
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab, moderbolag    
givet lån 18.3.2014, ränta 5 %, räntebetalning vart 3:e år 390 000,00 390 000,00
     
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan 2017 2016
Genomsnittligt antal anställda 40 36
     
Personalkostnader 2017 2016
Löner 1 502 705,53 1 396 102,11
Arvoden 14 950,00 12 710,00
Pensionskostnader 290 121,55 252 318,19
Övriga lönebikostnader 202 806,96 170 773,38
Sammanlagt 2 010 584,04 1 831 903,68
Även frivilliga kostnader har uppgetts som lönebikostnader.
     
Ledningens löner och arvoden 2017 2016
Styrelsemedlemmar 14 600,00 11 800,00
Ledningens löner har inte presenterats, eftersom uppgifterna bara gäller en person.

Noter angående bokföringsskyldig som ingår i koncernen

Bolaget är dotterbolag till koncernen Uusi Rosk'n Roll Oy Ab. Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:s ägarandel är 99,62 procent och bolagets hemort är Lojo. Koncernbokslutet finns till påseende hos bolaget på adressen Industrivägen 4, 06150 Borgå