8590test2

Deponigas

Skriv ut sidan

Deponigas uppstår av organiskt avfall som bryts ner i deponin. Deponigas inverkar på den globala uppvärmningen och kan lokalt orsaka luktolägenheter. Deponigas samlas in från deponin och målet är att utnyttja gasen för värme och el. Om återvinning inte är möjlig, bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form.

Mängden insamlad gas och dess sammansättning följs upp med mätare som fungerar kontinuerligt på avfallscentralen i Domargård. År 2017 var gaspumpverket i bruk under 91 procent av årets timmar. Gasens metan brändes i fackelbrännare och omvandlades till en miljövänligare form. Under verksamhetsåret byggdes en egen anläggning för gasbehandling, där deponigasen kan utnyttjas som bränsle i värmeverket. Införandet av behandlingsanläggningen kommer att ske under 2018.

 

Domargårds avfallscentral 2013 2014 2015 2016 2017
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,77 1,43 1,40 1,36 0,95
Metanutsläpp (ton), beräknat med FOD-modellen 1 545 1 315 1 275 1 550 1 258
Uppsamling av deponigas (%) 27 37 31 26 25
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 17 17 17 17 17
Metanhalt i deponigas (%) 46 46 44 39 40