RR katsaus TJ

Verkställande direktörens översikt 2017

Skriv ut sidan

Fusionen mellan Rosk'n Roll (RR) och Östra Nylands Avfallsservice (ÖNA) har fördröjts av domstolsbehandlingen av käromål som väckts mot inlösen av aktierna av minoritetsaktieägare med mindre än en halv procent av aktierna. Alla rättsinstanser, nu senast högsta domstolen 27.3.2018, var för inlösningsrätten av aktierna och således också för genomförandet av fusionen mellan RR och ÖNA. Högsta domstolens avgörande var slutet på en rättsprocess som pågått i cirka fem år och vars motiv det är svårt att hitta sakliga grunder för. Fusionen planeras bli genomförd i årsskiftet 2018–2019.

Bolagen som fusioneras har redan i många år i praktiken fungerat som ett och samma bolag. De två separata bolagen har dock medfört extra kostnader och utmaningar i samarbetet, särskilt i skötseln av ekonomi- och personalärenden. I och med fusionen avlägsnas även dessa begränsningar för ett verkligt samarbete.

I början av verksamhetsåret trädde den nya upphandlingslagen i kraft. Lagen begränsar avsevärt kommunalt ägda bolags, som Rosk'n Rolls, möjligheter att erbjuda tjänster till företag. I samband med att upphandlingslagen antogs beslöts det att maximinandelen av de kommunala avfallsbolagens omsättning till marknadsvillkor kommer att definieras i samband med reformen av avfallslagen. Reformen av avfallslagen pågår fortfarande. Det är emellertid uppenbart att andelen tjänster som erbjuds till företag kommer att begränsas till tio procent av omsättningen under en längre övergångsperiod, och därefter till fem procent. Begränsningarna är mest till skada för småföretag, vars möjligheter att utnyttja lokala återvinnings- och avfallshanteringstjänster minskar avsevärt.

RR har förberett sig på ändringar i lagstiftningen genom att tillsammans med ÖNA och Kuusakoski Oy grunda Revanssi Oy som erbjuder företag återvinnings- och avfallshanteringstjänster. Samföretaget inledde sin verksamhet i juli 2017. Dess verksamhet har startat enligt plan såväl när det gäller tjänsteerbjudande som i fråga om omsättnings- och resultatutveckling.

För två år sedan trädde ett förbud mot att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatsen i kraft. Det har förändrat Rosk'n Rolls avfallshantering avsevärt. Blandavfallet från hushållen utnyttjas som energi i Vanda Energis avfallskraftverk genom ett långvarigt avtal. Behovet av deponeringskapacitet för avfall, dvs. behovet av avstjälpningsplatsutrymme, har minskat till en bråkdel av vad det var. Däremot kommer behovet av olika typer av behandlings- och mellanlagringsutrymmen att öka. Under verksamhetsåret köpte RR ett tre hektar stort markområde som gränsar till avfallscentralområdet. Genom anskaffningen av tilläggsmark förbereder vi oss på att Munka avfallscentral i fortsättningen allt bättre ska kunna verka som plattform för RR:s och andra aktörers projekt inom cirkulär ekonomi.

Vårt bolag har ständigt fått goda betyg i kundnöjdhetsenkäter. I egenskap av ett kommunalt ägt bolag som sköter avfallshanteringsuppgifter för kommunernas räkning är detta synnerligen viktigt för oss. För att ytterligare förbättra vår kundservice införde vi under verksamhetsåret en chattkanal som fungerar via vår webbplats. Via chatten får våra kunder svar på de vanligaste frågorna om avfallshanteringstjänster eller sortering även under kvällar och veckoslut.

I tätorter i Lojo och Vichtis startade vi en flerfackstjänst som erbjuds närmast till egnahemshus och parhus som en frivillig tilläggstjänst, där nyttoavfallet samlas in från gårdarna och placeras i ett avfallskärl med fyra fack. Uppdateringen och ombyggnaden av RR:s avfallsstationer så att de bättre motsvarar dagens krav startade år 2017 och arbetet kommer att fortsätta även under kommande verksamhetsår.

Rosk'n Rolls ekonomiska resultat var gott. Med en omsättning på 14,3 miljoner euro nådde vi ett resultat på 1,26 miljoner euro. Det goda resultatet ger möjlighet att fortsätta den aktiva utvecklingen av avfallshanteringen i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Jag vill tacka bolagets personal, styrelse och våra intressentgrupper för ett gott och framgångsrikt samarbete år 2017.

Jukka Paavilainen
Verkställande direktör