Resultaträkning

Skriv ut sidan
 1.1.–31.12.20171.1.–31.12.2016
OMSÄTTNING 14 582 763,49 14 820 233,16
Övriga rörelseintäkter 463 102,64 294 455,90
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -18 428,54 -24 038,59
Köpta tjänster -8 413 601,71 -8 936 932,29
Material och tjänster sammanlagt -8 432 030,25 -8 960 970,88
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 517 655,53 -1 408 812,11
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -290 121,55 -252 318,19
Övriga lönebikostnader -41 966,27 -59 293,97
Personalkostnader sammanlagt -1 849 743,35 -1 720 424,27
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -795 770,91 -1 219 188,78
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva -71 090,38 0,00
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -866 861,29 -1 219 188,78
     
Övriga rörelsekostnader -2 702 718,60 -2 622 837,10
     
RÖRELSEVINST 1 194 512,64 591 268,03
Finansiella intäkter och kostnader    
Intäkter från andelar i ägarintresseföretag 402 045,57 251 793,20
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 1 554,50 660,20
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 45 929,07 116 915,62
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -13 605,89 -15 220,68
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 435 923,25 354 148,34
     
     
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 1 630 435,89 945 416,37
     
Bokslutsdispositioner    
Förändringar i avskrivningsdifferens -8 677,13 120 898,31
Bokslutsdispositioner sammanlagt -8 677,13 120 898,31
     
Inkomstskatt    
Räkenskapsperiodens skatt -363 628,29 -236 280,30
     
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 1 258 130,47 830 034,38