JATTEIDEN NOUTO

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Målet är mer nyttoavfall direkt från fastigheterna

Östra Nylands Avfallsservice sköter om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s uppgifter hör att konkurrensutsätta avfallstransporterna enligt kraven uppställda i lagstiftningen. Bolaget ansvarar dessutom för avfallsbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Avfallsinsamlingen från bostadsfastigheter omfattar sammanlagt 35 150 fastigheter (inkl. fritidsbostäder). Det viktade medelvärdet för tömningspriset av ett blandavfallskärl inom verksamhetsområdet för Östra Nylands Avfallsservice är 5,04 €/tömning (moms 0 %)

bostadsfastigheternas tillhörighet till avfallshanteringen: relativa andelar av olika anslutningssätt*

* Inkl. fast- och fritidsbostäder

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen

Utökad fastighetsvis insamling av nyttoavfall

Under 2017 utvidgades insamlingen av nyttoavfall fastighetsvis ytterligare bland de fastigheter som enligt bestämmelserna är skyldiga att sortera sitt nyttoavfall.Insamlingen anordnades i ett gott samarbete med disponenterna. Arbetet fortsätter under 2018. 

Kunder (st.) som omfattas av separat insamling av nyttoavfall i slutet av 2017*

Bioavfallsinsamling 1178
Kartonginsamling 730
Metallinsamling 93

Glasförpackningsinsamling                    

92

 *Inkl. alla kunder som har anslutit sig till den kommunala tjänsten, såsom bostadsaktiebolag och skolor


Inom flerfacksinsamlingen samlas förutom blandavfall även kartong, glasförpackningar och metall i kärl med fyra fack. Dessutom har kunderna möjlighet till ett separat kärl för pappersinsamling.

Forsknings- och utvecklingsprojekt för flerfackstjänsten

År 2017 startade ett projekt som undersöker en ökning av återvinningsgraden av hushållsavfall med hjälp av en flerfackstjänst. Syftet med projektet som stöds av miljöministeriet är att öka hushållsavfallets återvinningsgrad och att utveckla en flerfacksinsamling av avfall som fungerar bättre än tidigare.

I forskningsprojektet får man två avfallskärl med fyra fack till den egna gården. Avfallsslagen som samlas in är bioavfall, förpackningskartong, papper och avlagda textilier med två veckors mellanrum samt blandavfall, metall, glasförpackningar och plastförpackningar med fyra veckors mellanrum. Dessutom samlas små elapparater samt små ackumulatorer och batterier i ett löstagbart extra fack.

Projektresultaten används för utveckling av en ny flerfackstjänst för framtiden.

Bättre information, högklassigare service

Vi följer aktivt upp transportkvaliteten. Om transportentreprenören utför arbetet felfritt, betalas 3 procent i incitamentsbonus för arbetet. Eventuella fel minskar den entreprenadersättning som betalas till entreprenören.

Målet är att Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens transporter ska ha under 1 fel/1 000 tömningar/år/kommun. År 2017 nådde vi målet. Inom vissa områden har entreprenören dock haft svårigheter att utföra alla tömningar på planerade ruttdagar, vilket har påverkat arbetets kvalitet och ökat antalet tömningsfel.

Inom avfallstransporterna togs år 2017 i bruk ett gränssnitt för att skapa en transparent arbetskedja mellan avfallsbolaget och entreprenören för avfallstransporten. Med hjälp av gränssnittet behandlar entreprenören serviceförfrågningar, kundreklamationer och avvikelser i produktionen i realtid. Effektiviseringen av avfallstransporternas driftsäkerhet och reaktionshastighet syns för kunden som allt högklassigare service.

 

Rosk n Roll 103

Vi har följt upp kundnöjdheten via bolagets webbplats från början av 2017, dessförinnan gjorde vi det med brevenkäter. På skalan 1–6 fick tömningen av avfallskärl betyget 5,15 av kunderna inom Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens område.