Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
 20172016

Kassaflöde från rörelsen

   
Rörelsevinst 1 194 512,64 591 268,03
     

Korrektivposter till rörelsevinsten

   
Avskrivningar enligt plan 866 861,29 1 219 188,78
Övriga intäkter och kostnader som inte innehåller avgifter 285 813,42 272 293,92
Korrektivposter sammanlagt 1 152 674,71 1 491 482,70
     
Förändring av rörelsekapital:    
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar 573 816,79 160 254,84
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder -204 927,00 171 906,61
Förändring av rörelsekapital 368 889,79 332 161,45
     
Finansiella intäkter och kostnader 417 070,41 353 776,27
Betalda direkta skatter -185 904,72 -211 071,36
     
Kassaflöde från rörelsen 2 947 242,83 2 557 617,09
     

Kassaflöde från investeringar

   
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar -1 444 582,75 -478 732,54
Investeringar i andra placeringar -4 900,00 0,00
Beviljade lån -122 500,00 0,00
Kassaflöde från investeringar -1 571 982,75 -478 732,54
     

Kassaflöde från finansiering

   
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga lånefordringar 0,00 0,00
Ökning (-)/minskning (+) av depositioner -7 000 000,00 0,00
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga lån -105 262,00 -105 262,00
Kassaflöde från finansiering -7 105 262,00 -105 262,00
     
Förändringar i kassaflöden -5 730 001,92 1 973 622,55
     
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 7 583 799,80 5 610 177,25
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 1 853 797,88 7 583 799,80
     
Förändring av likvida medel -5 730 001,92 1 973 622,55