Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
 20172016
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 1 194 512,64 591 268,03
     
Oikaisut liikevoittoon    
Suunnitelman mukaiset poistot 866 861,29 1 219 188,78
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 285 813,42 272 293,92
Oikaisut yhteensä 1 152 674,71 1 491 482,70
     
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-)/ väh(+) 573 816,79 160 254,84
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/ väh(-) -204 927,00 171 906,61
Käyttöpääoman muutos 368 889,79 332 161,45
     
Rahoitustuotot ja -kulut 417 070,41 353 776,27
Maksetut välittömät verot -185 904,72 -211 071,36
     
Liiketoiminnan rahavirta 2 947 242,83 2 557 617,09
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1 444 582,75 -478 732,54
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 900,00 0,00
Myönnetyt lainat -122 500,00 0,00
Investointien rahavirta -1 571 982,75 -478 732,54
     
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-)/väh(+) 0,00 0,00
Talletusten lis (-)/väh (+) -7 000 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen lis(+)/väh(-) -105 262,00 -105 262,00
Rahoituksen rahavirta -7 105 262,00 -105 262,00
     
Rahavirtojen muutos -5 730 001,92 1 973 622,55
     
Rahavarat tilikauden alussa 7 583 799,80 5 610 177,25
Rahavarat tilikauden lopussa 1 853 797,88 7 583 799,80
     
Rahavarojen muutos -5 730 001,92 1 973 622,55