Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

 31.12.201731.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 42 228,46 28 874,59
Muut aineettomat hyödykkeet 160 647,02 184 970,46
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 202 875,48 213 845,05
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 767 862,09 497 696,69
Rakennukset ja rakennelmat 955 595,42 1 183 461,85
Koneet ja kalusto 670 790,26 666 806,22
Muut aineelliset hyödykkeet 1 195 663,77 757 482,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 104 226,68 0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 694 138,22 3 105 447,19
     
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 44 954,03 40 054,03
Muut osakkeet ja osuudet 5 218,37 5 218,37
Sijoitukset yhteensä 50 172,40 45 272,40
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 947 186,10 3 364 564,64
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
Pitkäaikaiset saamiset    
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 122 500,00  
Muut saamiset 39 719,78 0,00
Pitkäaikaiset yhteensä 162 219,78 0,00
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 4 477 060,37 5 080 576,86
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 222,18 0,00
Lainasaamiset 390 000,00 390 000,00
Muut saamiset 5 368,37 0,00
Siirtosaamiset 75 253,40 31 422,07
Lyhytaikaiset yhteensä 4 948 904,32 5 501 998,93
     
Rahoitusarvopaperit    
Muut arvopaperit 10 375 306,75 3 375 306,75
Rahoitusarvopaperit yhteensä 10 375 306,75 3 375 306,75
     
Rahat ja pankkisaamiset 1853 797,88 7 583 799,80
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 17 340 228,73 16 461 105,48
     
Vastaavaa yhteensä 21 287 414,83 19 825 670,12

Vastattavaa

 31.12.201731.12.2016
Oma pääoma    
Osakepääoma 1 278 900,99 1 278 900,99
Ylikurssirahasto 69 629,80 69 629,80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 070,80 10 070,80
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 11 009 169,57 10 179 135,19
Tilikauden voitto (tappio) 1 258 130,47 830 034,38
Oma pääoma yhteensä 13 625 901,63 12 367 771,16
     
Tilinpäätössiirtojen kertymä    
Poistoero 83 227,51 74 550,38
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 83 227,51 74 550,38
     
Pakolliset varaukset    
Muut pakolliset varaukset 4 745 331,59 4 422 798,39
Pakolliset varaukset yhteensä 4 745 331,59 4 422 798,39
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 52 642,00 157 904,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 52 642,00 157 904,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 11625,31 421,56
Ostovelat 1 600 005,43 1 116 373,72
Muut velat 258 747,93 649 498,36
Siirtovelat 804 671,43 931 090,55
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 780 312,10 2 802 646,19
     
Vieras pääoma yhteensä 2 832 954,10 2 960 550,19
     
Vastattavaa yhteensä 21 287 414,83 19 825 670,12