Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tulosta sivu

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.  

Käyttöomaisuushyödykearvioitu pitoaika/vuottapoistoprosentti ja poistomenetelmä
Aineettomat oikeudet 3–5 tasapoisto 20–33 %
Muut pitkävaikutteiset 10–20 tasapoisto 5–10 %
Atk-ohjelmat 5 tasapoisto 20 %
Rakennukset, rakennelmat 5–20 tasapoisto 5–20 %
Koneet ja kalusto 4–10 menojäännöspoisto 25 %
Muut aineelliset hyödykkeet 3–20 tasapoisto 5–33 %

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan erittely

Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Tulojen eriyttäminen on toteutettu kirjanpidosta. Kulujen eriyttäminen toteutetaan sisäisen laskennan avulla.

 LakisääteinenMarkkinaehtoinenYhteensä
Liikevaihto 13 018 346,91 1 564 416,58 14 582 763,49
Muut liiketoiminnan tulot 454 656,99 8 445,65 463 102,64
Toiminnan kustannukset 12 066 304,60 926 864,73 12 993 169,33
Poistot 805 400,25 61 461,04 866 861,29
Rahoitustuotot ja -kulut 405 016,01 30 907,24 435 923,25
Tulos ennen veroja 1 006 315,06 615 443,70 1 621 758,76
Verot 337 846,79 25 781,50 363 628,29
Tilikauden tulos 668 468,27 589 662,20 1 258 130,47

 

    2017 2016
TULOT      
Lakisääteinen   89,5% 85,8%
Markkinaehtoinen   10,5% 14,2 %
Kustannukset      
Lakisääteinen   92,9 % 85,8 %
Markkinaehtoinen   7,1% 14,2 %
Tulos (huomioitu verot)      
Lakisääteinen   52,9% 85,8%
Markkinaehtoinen   47,1% 14,2 %
       
Poistot ja arvonalennukset   2017 2016
Suunnitelman mukaiset poistot   795 770,91 1 219 188,78
Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä   71 090,38 0,00
Poistot ja arvonalennukset yhteensä   866 861,29 1 219 188,78
Tilikaudella yhtiö on tehnyt arvonalennuksen tulipalossa tuhoutuneeseen käyttöomaisuuteen.
       
Pakolliset varaukset   2017 2016
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito   4 592 170,24 4 264 875,95
Betonijätteen murskaus   0,00 87 100,00
Jätteenpolttovaraus   153 161,35 70 822,44
Pakolliset varaukset yhteensä   4 745 331,59 4 422 798,39
       
Pakollisten varausten muutos
Jälkihoitovarauksen lisäys   400 000,00 400 000,00
Jälkihoitovarauksen vähennys   -72 705,71 -114 678,52
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys   0,00 17 700,00
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys   -87 100,00 -7 200,00
Jätteenpolttovarauksen lisäys   82 338,91 70 822,44
Jätteenpolttovarauksen vähennys   0,00 -97 350,00
Pakollisten varausten muutos yhteensä   322 533,20 269 293,92
       
Rahoitustuotot ja -kulut   2016 2015
Muut korko- ja rahoitustuotot
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä   402 045,57 251 793,20
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä   19 500,00 19 500,00
Osinkotuotot muilta   1 554,50 660,20
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä   1 222,18 0,00
Korkotuotot muilta   10 360,05 24 199,48
Muut rahoitustuotot muilta   14 846,84 73 216,14
Korkokulut ja muut rahoituskulut     
Korkokulut muille   -13 506,41 -13 502,96
Muut rahoituskulut muille   -99,48 -1 717,72
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   435 923,25 354 148,34
       
Tuloverot      
Tilikaudelta   345 371,84 234 689,44
Edelliseltä tilikaudelta   18 256,45 1 590,86
Tuloverot yhteensä   363 628,29 236 280,30
       

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   157 987,54 141 310,04
Lisäykset   21 940,00 16 677,50
Hankintameno tilikauden lopussa   179 927,54 157 987,54
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -129 112,95 -122 003,64
Tilikauden poisto   -8 586,13 -7 109,31
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -137 699,08 -129 112,95
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   42 228,46 28 874,59
       
Muut pitkävaikutteiset menot      
Hankintameno tilikauden alussa   869 648,07 805 434,83
Lisäykset   25 052,20 64 213,24
Hankintameno tilikauden lopussa   894 700,27 869 648,07
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -684 677,61 -642 834,82
Tilikauden poisto   -49 375,64 -41 842,79
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -734 053,25 -684 677,61
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   160 647,02 184 970,46
       
Maa- ja vesialueet   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   497 696,69 497 696,69
Lisäykset   270 165,40 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa   767 862,09 497 696,69
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   767 862,09 497 696,69
       
Rakennukset ja rakennelmat   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   6 165 983,22 5 921 975,98
Lisäykset   25 581,45 244 007,24
Vähennykset: siirto keskeneräisiin   -8 381,45 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa   6 183 183,22 6 165 983,22
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -4 982 521,37 -4 635 480,59
Tilikauden poisto   -245 066,43 -347 040,78
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -5 227 587,80 -4 982 521,37
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   955 595,42 1 183 461,85
       
Koneet ja kalusto   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   4 394 084,37 4 150 701,55
Lisäykset   264 687,47 243 382,82
Vähennykset   -71 090,38 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa   4 587 681,46 4 394 084,37
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -3 727 278,15 -3 550 227,05
Tilikauden poisto   -189 613,05 -177 051,10
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -3 916 891,20 -3 727 278,15
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   670 790,26 666 806,22
       
Muut aineelliset hyödykkeet   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   14 568 551,35 14 563 671,35
Lisäykset   837 156,23 4 880,00
Vähennykset: siirto keskeneräisiin   -95 845,23 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa   15 309 862,35 14 568 551,35
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -13 811 068,92 -13 164 924,12
Tilikauden poisto   -303 129,66 -646 144,80
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -14 114 198,58 -13 811 068,92
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   1 195 663,77 757 482,43
       
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   0,00 0,00
Lisäykset, rakennukset   8 381,45 0,00
Lisäykset, muut aineelliset hyödykkeet   95 845,23 0,00
Hankinta meno tilikauden lopussa   104 226,68 0,00
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   104 226,68 0,00
       
Sijoitukset   2017 2016
Hankintameno tilikauden alussa   45 272,40 45 272,40
Lisäykset   4 900,00 0,00
Vähennykset   0,00 0,00
Hankintameno tilikauden lopussa   50 172,40 45 272,40
       
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset   2017 2016
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä      
Lainasaamiset   122 500,00 0,00
Muilta      
Muut saamiset   39 719,78 39 719,78
       
Lyhytaikaiset saamiset      
Saamiset saman konsernin yrityksiltä   2017 2016
Lainasaamiset   390 000,00 390 000,00
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä      
Myyntisaamiset   130 629,40 44 658,15
Omistusyhteysyrityssiirtosaamiset   1 222,18 0,00
Yhteensä   131 851,58 44 658,15
       
Muilta      
Myyntisaamiset   4 346 430,97 5 035 918,71
Muut saamiset   5 368,37 0,00
Siirtosaamiset   75 253,40 31 422,07
Yhteensä   4 948 904,32 5 501 998,93
       
Rahoitusarvopaperit   2017 2016
Hankintameno 31.12. 10 375 306,75 € 3 375 306,75 €
Markkina-arvo 31.12. 10 881 982,60 € 3 617 451,86 €
       

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma   2017 2016
Osakepääoma tilikauden alussa   1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma tilikauden lopussa   1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma yhteensä   1 278 900,99 1 278 900,99
       
Ylikurssirahasto tilikauden alussa   69 629,80 69 629,80
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa   69 629,80 69 629,80
       
Sidottu oma pääoma yhteensä   1 348 530,79 1 348 530,79
       
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
Tilikauden alussa   10 070,80 10 070,80
Tilikauden lopussa   10 070,80 10 070,80
       
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa   11 009 169,57 10 179 135,19
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa   11 009 169,57 10 179 135,19
       
Tilikauden voitto   1 258 130,47 830 034,38
       
Vapaa oma pääoma yhteensä   12 277 370,84 11 019 240,37
       
Oma pääoma yhteensä   13 625 901,63 12 367 771,16
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja   12 277 370,84 11 019 240,37

 

YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN    
Sarja      kpl Yhteensä
1 ääni /osake  18 380  1 278 900,99

 

Pakolliset varaukset 2017 2016
Jälkihoitovaraus 4 592 170,24 4 264 875,95
Betoni- ja tiilijätevaraus 0,00 87 100,00
Jätteenpolttovaraus 153 161,35 70 822,44
Yhteensä 4 745 331,59 4 422 798,39
     
Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina. Betoni- ja tiilijätevaraus on purettu tilikaudella.

 

Vieras pääoma 2017 2016
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 52 642,00 157 904,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 52 642,00 157 904,00
     
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 11 625,31 421,56
Ostovelat 1 595 978,15 1 116 373,72
Velat omistusyhteysyrityksille 4 027,28 0,00
Muut velat    
Ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksuvelka 32 203,43 29 467,62
Arvonlisäverovelka 226 118,02 619 786,41
Muut velat 426,48 244,33
Siirtovelat    
Jaksotetut kulut 345 868,46 549 175,93
Palkkavelkajaksotukset 456 933,63 378 826,00
Korkojaksotukset 1 869,34 3 088,62
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 780 312,10 2 802 646,19

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset      2017 2016
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
Nordea Pankki Suomi Oyj    
Yrityskiinnitykset 2 kpl, HVK-nrot 1–2 1 000 000,00 1 000 000,00
Luottolimiittisopimus, nostamatta 500 000,00 500 000,00
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti 30 000,00 30 000,00
Danske Bank Oyj, talletusvakuudet 389 719,21 303 296,80
Yrityskiinnitykset 4 kpl, omassa hallussa 200 000,00 200 000,00
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut 2018 2017
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 6 321,00 6 796,44
Myöhemmin maksettavat 1 041,00 7 436,28
Yhteensä 7 362,00 14 232,72

 

Muut vastuusitoumukset
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa
Uudenmaan ympäristökeskus/ Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) 1 600 000,00 1 600 000,00
Uudenmaan ympäristökeskus/ Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) 667 000,00 667 000,00
     
Yhtiö on sitoutunut ylimääräisen yhtiökokouksensa päätöksellä fuusioon Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa solmitun fuusiosopimuksen mukaisesti.

Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin

Muut aineelliset hyödykkeet
Vuosi Investointi ALV (brutto) Hankintatilik. ALV Vähennetty ALV
2008 306 439,75 67 416,75 6 741,68 67 416,75
2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59 305 975,91
2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35 44 073,51
2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50 108 154,98
2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19 224 571,86
2013 704 932,54 169 183,81 16 918,38 169 183,81
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 109 533,22 26 287,97 2 628,80 26 287,97
2016 4 880,00 1 171,20 117,12 1 171,20
2017 741 311,00 177 914,64 17 791,46 177 914,64
Yht. 4 896 443,47 1 124 750,63 112 475,06 1 124 750,63
Vuosi Tilikauden osuus Vastuu 1.1.2017 Vastuu 31.12.2017 Muutos
2008 6 741,68 6 741,68 0,00 -6 741,68
2009 30 597,59 61 195,18 30 597,59 -30 597,59
2010 4 407,35 13 222,05 8 814,70 -4 407,35
2011 10 815,50 43 261,99 32 446,49 -10 815,50
2012 22 457,19 112 285,93 89 828,74 -22 457,19
2013 16 918,38 101 510,29 84 591,91 -16 918,38
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2 628,80 21 030,38 18 401,58 -2 628,80
2016 117,12 1 054,08 936,96 -117,12
2017 17 791,46 177 914,64 160 123,18 -17 791,46
Yht. 112 475,06 538 216,21 425 741,15 -112 475,06

 

Rakennukset ja rakennelmat
Vuosi Investointi ALV (brutto) Hankintatilik. ALV Vähennetty ALV
2009 27 205,80 5 985,28 598,53 5 985,28
2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56 34 885,60
2011 22 496,96 5 174,30 517,43 5 174,30
2012 20 560,34 4 728,88 472,89 4 728,88
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 90 054,65 21 613,12 2 161,31 21 613,12
2015 67 289,38 16 149,45 1 614,95 16 149,45
2016 149 578,98 35 898,96 3 589,90 35 898,96
2017 17 200,00 4 128,00 412,80 4 128,00
Yht. 550 926,11 128 563,59 12 856,36 128 563,59
Vuosi Tilikauden osuus Vastuu 1.1.2017 Vastuu 31.12.2017 Muutos
2009 598,53 1 197,06 598,53 -598,53
2010 3 488,56 10 465,68 6 977,12 -3 488,56
2011 517,43 2 069,72 1 552,29 -517,43
2012 472,89 2 364,44 1 891,55 -472,89
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 2 161,31 15 129,18 12 967,87 -2 161,31
2015 1 614,95 12 919,56 11 304,62 -1 614,95
2016 3 589,90 32 309,06 28 719,17 -3 589,90
2017 412,80 4 128,00 3 715,20 -412,80
Yht. 12 856,36 80 582,70 67 726,35 -12 856,36

 

LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA     2017  2016
Tilintarkastuspalkkiot 6 922,50 5 712,50
Yhteensä 6 922,50 5 712,50
     
Liiketoimet Intressitahojen kanssa 2017 2016
Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut toimet intressitahojen kanssa    
Revanssi Oy, omistus 24,5%    
annettu OYL:n mukainen pääomalaina 122 500,00 0,00
5v. laina-aika (euribor 12kk+2,00% marg)    
Uusi Rosk'n Roll Oy Ab, emoyhtiö    
annettu laina 18.3.2014, korko 5%, koronmaksu joka 3. vuosi 390 000,00 390 000,00
     
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 2017 2016
Keskimääräinen henkilöstömäärä 40 36
     
Henkilöstökulut 2017 2016
Palkat 1 502 705,53 1 396 102,11
Palkkiot 14 950,00 12 710,00
Eläkekulut 290 121,55 252 318,19
Muut henkilösivukulut 202 806,96 170 773,38
Yhteensä 2 010 584,04 1 831 903,68
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset kulut.     
     
Johdon palkat ja palkkiot 2017 2016
Hallituksen jäsenet 14 600,00 11 800,00
Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä.     

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.

Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa Teollisuustie 4, 06150 Porvoo.