banneri vesilaitos vuosik

Jätevedet

Tulosta sivu

Jätekeskuksissa likaiset ja puhtaat vedet pidetään erillään rakenteiden avulla. Likainen vesi on pääosin jätetäyttöön tai käsittelykentille satanutta sadevettä, joka johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoille. Puhtaat tiealueille ja kentille sataneet vedet johdetaan maastoon sellaisenaan.

Vesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti sekä jätekeskusalueella että sen ulkopuolella ojissa ja vesistöissä. Myös alueen pohjaveden laatua ja tilaa seurataan. Tarkkailu tehdään viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vesien laatunäytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja ja analyysit tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa. Lisäksi oma henkilöstö seuraa viikoittain jäteveden ominaisuuksia.

Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätekeskusten ja jäteasemien vesitarkkailu kilpailutettiin kokonaisuutena syksyllä 2017. Kilpailutuksen voitti Envimetria Oy. Kilpailutettu tarkkailu kattaa kahden jätekeskuksen ja neljän jäteaseman vesitarkkailun ja se toteutetaan samoin käytännöin kuin aiemmin.

 

DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILU 2017 TARKKAILUTIHEYS TARKKAILUPISTEITÄ ANALYYSEJÄ VUODESSA
Jätevesi 3 x vuodessa 4 206
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 8 894
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 10 531

 

Jätekeskuksen ulkopuolella kuormitusta aiheuttavat pääasiassa typpiyhdisteet. Toimintavuonna kuormitus oli aiempien vuosien tasolla.