Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

 31.12.201731.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 22 019,74 19 027,02
Muut aineettomat hyödykkeet 258 837,44 291 273,39
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 280 857,18 310 300,41
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 2 146 788,89 2 146 788,89
Rakennukset ja rakennelmat 182 121,11 122 439,75
Koneet ja kalusto 388 159,84 384 324,17
Muut aineelliset hyödykkeet 3 519 966,97 3 694 402,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 505 123,77 0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 742 160,58 6 347 955,12
     
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja osuudet 14 954,79 10 054,79
     
Pysyvät vastaavat yhteensä 7 037 972,55 6 668 310,32
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset saamiset    
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 122 500,00 0,00
Lainasaamiset 406 255,35 406 255,35
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 528 755,35 406 255,35
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 2 885 142,47 2 468 513,77
Saamiset omistusyhteysyrityksiItä 1 203,66 0,00
Muut saamiset 43 244,15 0,00
Siirtosaamiset 44 740,08 72 396,34
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 974 330,36 2 540 910,11
     
Rahat ja pankkisaamiset 4 062 588,02 3 901 663,47
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 565 673,73 6 848 828,93
Vastaavaa yhteensä 14 603 646,28 13 517 139,25

Vastattavaa

 31.12.201731.12.2016
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 457 800,00 457 800,00
Edellisten tilikausien voitto 5 420 845,13 4 751 042,89
Tilikauden voitto 960 417,52 669 802,24
Oma pääoma yhteensä 6 839 062,65 5 878 645,13
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 0,00 38 452,98
Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 38 452,98
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Verovaraus 0,00 267 000,00
Muut pakolliset varaukset 4 971 761,07 4 810 997,04
Pakolliset varaukset yhteensä 4 971 761,07 5 077 997,04
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Saadut ennakot 305 845,83 305 845,83
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 305 845,83 305 845,83
     
Lyhytaikainen    
Saadut ennakot 6 812,96 9 920,94
Ostovelat 1 875 371,43 1 588 073,56
Muut velat 88 088,58 142 888,06
Siirtovelat 516 703,76 475 315,71
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 486 976,73 2 216 198,27
     
Vieras pääoma yhteensä 2 792 822,56 2 522 044,10
Vastattavaa yhteensä 14 603 646,28 13 517 139,25