Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2017

Tulosta sivu

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMAl.1.5.1)

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2. ja 3. lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen (PMA 1753/2015).

Oikea ja riittävä kuva pien- ja mikroyrityksessä (PMAl.3)

Kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitomenojen jaksotus

Kaatopaikalle loppusijoitettavaan jätemäärään kohdistuvia maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteita vastaava varaus kirjataan vuosittain pakollisena varauksena liiketoiminnan kuluiksi.

Toteutuneet maisemointi- ja jälkihoitotyöt katetaan varauksilla. Tilikaudella toteutuneet jälkihoitokustannukset on kirjattu omille tileilleen liiketoiminnan vuosikuluna.

Varauksen 4.971.761,07€ laskennallinen verosaaminen on 994.352,21€.

 

Toteutuneet sulkemiskulut 2017 2016
Yhtiön vastuulla olevat kustannukset 94 453,23 60 444,53
Kunnilta laskutetut kustannukset 67 106,30 108 875,74
 Yhteensä 161 559,53 169 320,27

 

Jätteenpoltosta syntyvän kuonan käsittelystä syntyviin vastaisiin kustannuksiin varaudutaan pakollisella varauksella, siltä osin kuin kuonaa varastoidaan myöhemmin käsiteltäväksi.

Tämä varaus kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja taseen pakollisiin varauksiin. Päättyneellä tilikaudella varaus on purettu.

 

Toteutuneet varastoidun kuonan käsittelykulut 2017 2016
Kustannukset 0,00   49 680,04  
         
Jätelain mukainen toiminnan jako 2017 % 2016 %
Tulot        
Lakisääteinen toiminta 11 160 217,50 84,7 11 054 077,22 85,5
Markkinaehtoinen toiminta 2 020 340,55 15,3 1 873 718,45 14,5
Yhteensä 13 180 558,05 100,0 12 927 795,67 100,0
         
Kulut        
Lakisääteinen toiminta 10 721 147,67 87,7 10 715 135,09 87,4
Markkinaehtoinen toiminta 1 498 992,86 12,3 1 542 858,70 12,6
Yhteensä 12 220 140,53 100,0 12 257 993,79 100,0
         
Tulos        
Lakisääteinen toiminta 439 069,83 3,9 338 942,13 3,1
Markkinaehtoinen toiminta 521 347,69 25,8 330 859,75 17,7
Yhteensä 960 417,52 7,3 669 801,88 5,2

 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista (olettamasäännöksistä poikkeaminen)

Aineettomien oikeuksien jaksottaminen (PMA 3.1.2.2)
Olettama: poistoaika 10 vuotta
Taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 3–20 vuotta

Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)
Olettama: verotuksen enimmäispoistot
Rakennukset ja rakennelmat taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 8 vuotta, menojäännös 4 % tai 7 %
Muut aineelliset hyödykkeet:
Kiinteät rakenteet ja laitteet: loppusijoitusalueen pohjarakenteet käytetyn loppusijoitustilavuuden perusteella, substanssipoisto
Muut kiinteät rakenteet taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 6–20 vuotta

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)

Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1) 2017 2016
Yrityskiinnitykset 938 000,00 938 000,00
Muu mahdollinen vakuus 2 125 726,60 2 065 503,00
Vakuudet yhteensä 3 063 726,60 3 003 503,00
     
Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3.7.1.2) 2017 2016
Leasingvastuut 5 978,70 6 140,00
Vuokravastuut 402 117,20 415 425,19
Kiinteistöinvestointien tarkistusvastuun enimmäismäärä 1 151 040,51 992 344,47
Vastuut yhteensä 1 559 136,41 1 413 909,66

Tiedot olennaisista taseen ulkopuolisten järjestelyiden luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta (PMA 3.7.1.3)

Yhtiö on sitoutunut ylimääräisen yhtiökokouksensa päätöksellä fuusioon Rosk'n Roll Oy:n kanssa solmitun fuusiosopimuksen mukaisesti.

Yhtiöllä on vastuullaan käytöstä poistettuja kaatopaikkatäyttöjä seuraavasti:

Sipoon Mömossenin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö on päättynyt tammikuussa 2007.
Alueen sulkurakenteet valmistuivat vuoden 2011 aikana ja sen jälkihoito jatkuu noin 30 vuotta.
Alueen koko on 3,0 ha. Täytön jälkihoitovastuu jakautuu jäteyhtiölle (42%), Sipoon kunnalle (42%), Porvoon kaupungille (13%) ja Pornaisten kunnalle (3%).

Sipoon Mömossenin teollisuusjätetäyttö, jonka koko on 1,2 hehtaaria. Yhtiö vastaa täytön sulkemisen ja jälkihoidon toteutuksesta. Taloudellinen vastuu näistä on sopimuksilla siirretty alueelle jätettä tuoneille yrityksille. 

Porvoon Domargårdin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö päättyi lokakuussa 2007. Alue suljetaan ja sen jälkityöt jatkuvat vähintään 30 vuotta. Alueen koko on noin 5,0 ha. Jälkihoitovastuu jaetaan Porvoon kaupungin (64%) ja jäteyhtiön (36%) kesken.

Porvoon Domargårdin uusi yhdyskuntajätetäyttö, jonka koko on noin 4,7 hehtaaria. Jälkihoitovastuu on kokonaan jätehuoltoyhtiöllä.

Näihin vastaisiin kustannuksiin on varauduttu ja varaudutaan pakollisella varauksella. Sulkemisen ja jälkihoidon toteutuneet kustannukset katetaan varauksella.

Yhtiö hankkii runsaasti palveluita yrityksiltä määräaikaisilla, yleensä korkeintaan viiden vuoden sopimuksilla.
Yhtiö on sitoutunut toimittamaan jätteitä energiahyötykäyttöön pitkäaikaisilla sopimuksilla seuraavasti:

  • Kotkan Energia Oy:lle vähintään 15 000 tonnia vuodessa 15 vuoden ajan päivämäärästä 5.5.2009 alkaen.
  • Rosk'n Roll Oy Ab:lle vähintään 14 000 tonnia vuodessa 10 vuoden ajan Vantaan energian kaupallisesta käyttöönotosta alkaen.

Laitos otettiin kaupalliseen käyttöön 17.9.2014.
Yhtiön antamien maa-aineslain ja muiden viranomaisvakuuksien yhteismäärä on 806 017 euroa.

 

Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3.10)    
Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut toimet intressitahojen kanssa 2017 2016
Porvoon kaupunki, Domargård maa-alue vuokra 93 251,31 92 471,78
Revanssi Oy, annettu pääomalaina 5 v. laina-aika (euribor 12kk +2,00% marg) 122 500,00 0,00
Henkilöstö (PMA 3.11) 2017 2016
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 36 31
     
Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2017 2016
Osakepääoma 457 800,00 457 800,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 457 800,00 457 800,00
     
Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 420 845,13 4 751 042,89
Tilikauden tulos 960 417,52 669 802,24
Vapaa oma pääoma 6 381 262,65 5 420 845,13
     
Oma pääoma yhteensä 6 839 062,65 5 878 645,13
     
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13.5)    
Vapaa oma pääoma 6 381 262,65 5 420 845,13
Jakokelpoinen oma pääoma 6 381 262,65 5 420 845,13

 

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä (PMA 1.1.5.2)

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Laskelma osakeyhtiön oman pääoman riittävyydestä (OYL 20.23 §)  
Taseen osoittama oma pääoma 6 839 062,65
Kiinteistön kirjanpitoarvo 182 121,11
Verovaikutus -36 424,22
Oikaistu oma pääoma 6 984 759,54