Resultaträkning

Skriv ut sidan

   

 1.1.–1.12.20171.1.–31.12.2016
OMSÄTTNING 11 561 707,07 11 344 348,38
Övriga rörelseintäkter 1 506 604,66 1 489 365,08
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -34 019,89 -67 951,55
Köpta tjänster -6 789 169,27 -6 973 283,64
Material och tjänster sammanlagt -6 823 189,16 -7 041 235,19
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 437 946,45 -1 261 535,02
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -249 539,36 -278 122,85
Övriga lönebikostnader -50 215,93 -57 097,53
Personalkostnader sammanlagt -1 737 701,74 -1 596 755,40
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -1 055 503,43 -988 833,13
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -1 055 503,43 -988 833,13
     
Övriga rörelsekostnader -2 309 506,65 -2 270 099,45
     
RÖRELSEVINST 1 142 410,75 936 790,29
     
Finansiella intäkter och kostnader    
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 894,60 924,24
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 92 480,59 59 347,95
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -19 581,85 -81 644,04
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 73 793,34 -21 371,85
     
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 1 216 204,09 915 418,44
     
Bokslutsdispositioner    
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 38 452,98 33 810,42
Bokslutsdispositioner sammanlagt 38 452,98 33 810,42
Inkomstskatt -294 239,55 -279 426,62
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 960 417,52 669 802,24