banneri kenttalaajennus vuosik 2

Avfallsbehandling och nytto­användning

Skriv ut sidan

Avfallscentralerna blir knutpunkter inom cirkulär ekonomi

Avfallscentralernas uppgift har förändrats sedan förbudet mot att föra organiskt avfall till avstjälpningsplatser trädde i kraft i början av 2016. Avfallscentralens viktigaste verksamhet är inte längre deponering av avfall på avstjälpningsplatsen, utan mottagning, förbehandling och vidarestyrning av avfallsflöden till behandlingsanläggningar. Avfallscentralerna har blivit mellanterminaler för återvinningsmaterial.

På avstjälpningsplatserna deponeras numera endast asbest, aska, byggavfall som inte kan utnyttjas samt vissa sådana avfallspartier från industrin och rejekt från behandlingsanläggningar som inte kan utnyttjas som material eller energi.

Avfallsbehandlingen och återvinningen av avfall är koncentrerad till Munka avfallscentral i Lojo. Återvinnings- och avfallshanteringsföretaget Revanssi Oy, som grundades av Rosk'n Roll, Östra Nylands Avfallsservice och Kuusakoski påbörjade avfallsmottagningen på avfallscentralerna i Munka och Domargård 3.7.2017. All mottagning av stora laster med metall och byggavfall övergick till Revanssi.

 

MATERIALFLÖDEN 2017

 

2013 2014 2015 2016 2017
Blandat kommunalt avfall kg/inv 299 278 281  287,5 287,2
Separat insamlat bioavfall kg/inv 28,8 28,6 27  27,8 26,4
Farligt avfall från hushåll kg/inv 12,9 13,9 13,4  13,5 14,5

 

ÅTERVINNING AV KOMMUNALT AVFALL 2017

 

2014 2015 2016 2017
Från kommunalt avfall till materialåtervinning (%) 17,60 19,60 18,10 19,40
Från kommunalt avfall till energiutnyttjande (%) 57,70 63,40 73,30 76,50
Från kommunalt avfall till avstjälpningsplats (%) 24,00 10,70 0,10 1,50

 

Start för teknisk jour dygnet runt

Ett mål för verksamhetsåret var att avfallscentralernas verksamhet inte ska medföra några betydande olägenheter för miljön och att inga betydande störningar, såsom överströmningar av utjämningsbassänger, långa gasavbrott, bränder osv. ska inträffa på dem.

På avfallscentralen i Munka inträffade två bränder under verksamhetsåret. Den andra branden, 24.6.2017, förstörde hallen som har använts för omlastning av blandavfall och förvaring av avfallskärl.

På alla verksamhetsställen inom Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsten startade i augusti en service- och underhållsjour som drivs dygnet runt. Under 2017 säkerställdes dessutom resurser för kommande planerings- och byggprojekt genom konkurrensutsättning av ramavtalspartner för dessa tjänster.

Miljökraven på avfallscentraler är stränga och eventuella olägenheter som orsakas miljön följs upp noga. Mer information om detta finns i årsberättelsens avsnitt Miljöansvar.

Behandling och nyttoanvändning

Större delen av avfallet utnyttjas som råmaterial för nya produkter eller som energi. Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster verkar inom återvinningskedjan för avfall tillsammans med proffs inom branschen.

 

akku

Ackumulatorer

Blyet i ackumulatorerna material­återvinns till nästan 100 procent.

patteri

Batterier och små ackumulatorer

Råmaterial för metallindustrin.

tiili

Betong och tegel

Krossas och används vid jordbyggnad.

biojate

Bioavfall

Genom rötning får man biogas för energiproduktion och resterna blir till biogödsel.

sekajate

Blandavfall

Energiutvinning. Den del som inte kan återvinnas levereras till slutdeponering.

renkaat

Däck

Bl.a. jordbyggnadsprodukt, bullervall.

sahkolaitteet

Elapparater

Materialen separeras och återanvänds som material i nya produkter.

vaarallinen

Farligt avfall

Värmebehandling i hög temperatur där energin som frigörs tas tillvara.

lasi

Glasförpackningar

Glaset materialåtervinns bl.a. vid tillverkningen av nya förpackningar.

kyllastettypuu

Impregnerat trä

Flis för energiutvinning.

maa

Jordmassor

Utnyttjas vid utformningen av slutdeponeringsområdena.

Rosk’n Roll

kartonki

Kartong

Returkartong till bl.a. hylsor.

vaatteet

Kläder (användbara)

Till återanvändning.

haravointi

Krattavfall

Komposteras och utnyttjas vid avfalls­centralerna, t.ex. vid utformningen av 
gamla avfallsupplag.

Rosk’n Roll

lava

Lastpallar av trä, kabeltrummor

Repareras och används som sådana.

metalli

Metall

Råmaterial för metallindustrin.

paperi

Papper

Råmaterial till pappersindustrin.

tasolasi

Planglas

Materialet utnyttjas vid tillverkning av skumglas och glasull.

muovi

Plastförpackningar

De blandade plastfraktionerna rengörs och återvinningsplast separeras för industrins bruk.

oksat

Ris, kvistar och julgranar

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer

romuauto

Skrotbilar

Cirka 95 procent av en skrotbil utnyttjas som material.

puujate

Träavfall

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer