IUJ katsaus TJ

Stabil, ansvarsfull utveckling

Skriv ut sidan

De grundläggande tjänsterna i samhället förväntas vara ansvarsfulla och stabila. Det är lätt hänt att stora och snabba förändringar i serviceformer som vi vant oss vid eller system som vi använder orsakar förändringsmotstånd och kan därför till och med misslyckas. Därför försöker vi inom avfallshanteringssektorn förutse  förändringar och förbereda oss på dem i god tid på förhand. När det gäller verksamhetsutveckling går vi framåt eftertänksamt och försäkrar oss på vägen om att riktningen fortfarande är rätt.

Under verksamhetsåret 2017 tog vi flera steg framåt inom utvecklingen av tjänster och verksamhet. Som ett utvecklingsprojekt inom avfallshanteringstjänsterna för bostadsfastigheter testade vi en insamling av 10 avfallsslag baserat på flerfacksteknik med en grupp på cirka 200 egnahemshus. Insamlingsförsöket i forskningsprojektet, som stöds av miljöministeriet, varar 12 månader och tar slut i maj 2018. Mellanresultaten har varit lovande med tanke på ökad materialåtervinning och vi kommer att bearbeta den testade servicemodellen till en ny generations flerfackstjänst som kan skräddarsys efter kundernas behov.

För att utveckla avfallshanteringstjänsterna inom vårt verksamhetsområde grundade Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab tillsammans med Kuusakoski Oy ett nytt, lokalt återvinnings- och avfallshanteringstjänstföretag vid namn Revanssi Oy. I och med det nya bolaget ville vi säkerställa och utveckla tillgången till sakkunniga, högklassiga tjänster för företagen inom området. En orsak till att bolaget grundades var ändringarna i avfalls- och upphandlingslagen som begränsar möjligheterna för kommunernas avfallsbolag att erbjuda företagen tjänster i samma omfattning som tidigare.

Ansvaret i vår verksamhet syns inom många olika delområden. Som en socialt ansvarsfull aktör erbjöd Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll under 2017 sommarjobb, praktikplatser och arbetsprövningsplatser till sammanlagt över tjugo personer. Som en aktör med ansvar för miljön utförde vi bl.a. en investering i en biogasanläggning för att förädla deponigaser från Domargård i Borgå till fjärrvärme. Anläggningen producerar en energimängd som motsvarar uppvärmningsbehovet i cirka 500 egnahemshus i Borgå Energis fjärrvärmenät. Dessa och många andra av våra ansvarsfulla åtgärder har bidragit till ett utmärkt anseende för Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten. Detta har verifierats genom kundenkäter och det är immateriella tillgångar som vi som tjänsteleverantör uppskattar högt.

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret var utmärkt. Omsättningen år 2017 var 11,6 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat efter skatt 960 418 euro. Det goda ekonomiska resultatet krävde dock inte någon höjning av kundpriserna, snarare tvärtom. I början av 2017 sänkte vi månadshyran för de avfallskärl som vi tillhandahåller för uthyrning med närmare 50 procent. För fastigheter har våra vanligaste priser för tömning av avfallskärl förblivit oförändrade – på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet – redan i fem år. Bolagets vinst och kapital som insamlats under tidigare år kommer att användas i enlighet med den långsiktiga planen för att bygga den första fasen i avfallscentralområdet i Sköldvik under 2018. I och med att vi tar i bruk vårt område i Sköldvik har bolaget bra möjligheter att ligga i framkant när det gäller att ta fram innovationer inom förädling och utnyttjande av material för den cirkulära ekonomins behov. 

Under 2017 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. Efter verksamhetsåret fick vi det slutgiltiga avgörandet i frågan från högsta domstolen 27.3.2018 och nu kan vi slutföra fusionen, något som vi väntat på i över fem år. Avsikten är att det nya bolaget ska inleda sin verksamhet i början av 2019, då den långsiktiga, stabila och ansvarsfulla utvecklingen av avfallshanteringen fortsätter på en bredare bas.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartner samt ägare och personal för ett gott samarbete under 2017.

Vesa Heikkonen
verkställande direktör