banneri vaakavastaanotto vuosik 3

Personalens kunskapsnivå och välbefinnande

Skriv ut sidan

Personal 

Under året anställdes sammanlagt tre (ÖNA 1 och RR 2) personer i tillsvidareanställningar. Sammanlagt 10 personer (ÖNA 7 och RR 3) rekryterades till längre visstidsanställningar och som anställda som kallas till arbete vid behov. Under året avslutades anställningsförhållandet för två (ÖNA) tillsvidareanställda och tre (ÖNA 2 och RR 1) visstidsanställda personer.

Det totala antalet sommarjobbsplatser under verksamhetsåret var 21. Sommarjobbarna valdes bland 651 sökande.

Bolagen strävar efter att utnyttja utbudet av arbetskraft inom tredje sektorn och att erbjuda sommarjobb och praktikplatser till studerande alltid då det är möjligt.

ÖNA hade totalt 64 utbildningsdagar för personalen.

Under verksamhetsåret utarbetades en gemensam personalpolicy för bolagen. Personalpolicyn styr personalen till en verksamhet enligt strategin. Policyn innehåller mer praktiska riktlinjer än strategin för bl.a. hur arbetsgivaren visar sin uppskattning för personalen och vad en rejäl arbetsgivare betyder.

Personalens välmående

Personalens arbetshälsa och säkerhet främjades i samarbete med arbetarskyddskommittén, företagshälsovården och personalen. Verksamhetsårets arbetarskyddsprogram omfattade bland annat riskanalyser, rundor för att granska säkerheten samt informationsinslag om välmående och säkerhet.

Teman för informationsinslagen var bland annat arbetssäkerhet i utomhusarbeten, motivering i arbetet, trafiksäkerhet, tips för förkylningssäsongen och att möta förändringar.

Personalens arbetsförmåga främjades också genom ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturaktiviteter samt genom gemensamma personalevenemang för de båda bolagen. Under verksamhetsåret anordnades en gemensam motionsdag för hela personalen, en familjedag samt en rekreations- och studieresa till Villmanstrandstrakten. 

Personalens arbetstillfredsställelse utreddes med hjälp av två enkäter. Under hösten genomfördes den årliga nöjdhetsenkäten och efter årsskiftet genomfördes en ny samarbetsenkät för första gången. I samarbetsenkäten bedöms arbetskamraternas individuella samarbetsförmåga. Enligt enkätresultaten är medlemmarna i våra arbetsgemenskaper vänliga, samarbetskunniga och lösningsorienterade. Utrymme för utveckling fanns i beaktande av feedback från arbetskamrater och i att ta upp saker för gemensam behandling i tid.

En enkät för arbetstillfredsställelse bland personalen genomförs årligen. Det allmänna betyget för tillfredsställelsen låg på en god nivå under verksamhetsåret: 4,6 (på skalan 1–6, där 1 är svagast och 6 är bäst). Antalet personer som är mycket nöjda med bolaget som arbetsplats ökade med åtta procent från året innan. Nu är 98 procent av svararna nöjda eller mycket nöjda med bolaget som arbetsplats.

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Årsverken totalt (årsverke) 26,4 23,3 27,3 31,4 35,7
Arbetsförhållandets genomsnittliga längd (år) 6,9 7,62 7,2 6,5 6,5
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverk) 1088 1518 1956 1452 818