banneri vesilaitos vuosik

Avloppsvatten

Skriv ut sidan

I avfallscentralerna hålls förorenat och rent vatten åtskilda med hjälp av olika konstruktioner.
Förorenat vatten är huvudsakligen regnvatten från deponier eller behandlingsfält och det leds via en utjämningsbassäng till avloppsreningsverk. Vatten som har regnat på rena vägområden och fält leds ut i terrängen som sådant.

Vattenkvaliteten granskas regelbundet både på området för avfallscentralen och i diken och vattendrag utanför området. Vi följer även upp grundvattnets kvalitet och tillstånd på området. Granskningarna görs i enlighet med sådana granskningsprogram som myndigheterna har godkänt. Vattnens kvalitetsprov tas av en certifierad provtagare och analyserna utförs i ackrediterade laboratorier. Dessutom följer vår personal varje vecka upp avloppsvattnets egenskaper.

Vattengranskningen vid Rosk'n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler och avfallsstationer konkurrensutsattes som helhet hösten 2017. Envimetria Oy vann konkurrensutsättningen. Den konkurrensutsatta granskningen omfattar vattengranskningen på två avfallscentraler och fyra avfallsstationer och den utförs med hjälp av samma rutiner som tidigare. 

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 3 x år 4 206
Grundvatten i omgivningen 3 x år 8 894
Ytvatten i omgivningen 3 x år 10 531

 

Belastningen utanför avfallscentralen orsakas huvudsakligen av kväveföreningar. Belastningen under verksamhetsåret var i stort sett den samma som under tidigare år.