banneri vesilaitos vuosik2

Avloppsvatten

Skriv ut sidan

I avfallscentralerna hålls förorenat och rent vatten åtskilda med hjälp av olika konstruktioner.
Förorenat vatten är huvudsakligen regnvatten från deponier eller behandlingsfält och det leds via en utjämningsbassäng till avloppsreningsverk. Vatten som har regnat på rena vägområden och fält leds ut i terrängen som sådant.

Vattenkvaliteten granskas regelbundet både på området för avfallscentralen och i diken och vattendrag utanför området. Vi följer även upp grundvattnets kvalitet och tillstånd på området. Granskningarna görs i enlighet med sådana granskningsprogram som myndigheterna har godkänt. Vattnens kvalitetsprov tas av en certifierad provtagare och analyserna utförs i ackrediterade laboratorier. Dessutom följer vår personal varje vecka upp avloppsvattnets egenskaper.

Vattengranskningen vid Rosk'n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallscentraler och avfallsstationer konkurrensutsattes som helhet hösten 2017. Envimetria Oy vann konkurrensutsättningen. Den konkurrensutsatta granskningen omfattar vattengranskningen på två avfallscentraler och fyra avfallsstationer och den utförs med hjälp av samma rutiner som tidigare.

Västra Nylands vatten och miljö r.f. skötte om granskningen av vatten på Munka avfallscentral år 2017. Vattengranskningen genomförs både som avfallsbolagets egen vattengranskning och som en gemensam granskning av vattnet i Sjundeå å.

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID MUNKKA AVFALLSCENTRAL 2017 OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 1–7 x år 5 220
Grundvatten i omgivningen 2 x år 10 470
Ytvatten i omgivningen 2–4 x år 5

370

 

Belastningen utanför avfallscentralen orsakas huvudsakligen av kväveföreningar. Belastningen under verksamhetsåret var i stort sett den samma som under tidigare år.